Eläinsuojelulakikysely puolueille 2016


Yhteenveto puolueden vastauksista kyselyyn.

Yhteenveto vastauksista. Taulukon saa suuremmaksi klikkaamalla sitä.

 

vetoomus2016_ruskeaAnimalia ja SEY selvittivät puolueiden kannat eläinsuojelulain keskeisiin kysymyksiin toukokuussa 2016. Puolueille saivat halutessaan päivittää vastauksensa syyskuussa 2016.

Suomen eläinsuojelulaki on 20 vuotta vanha ja jäänyt jälkeen muiden Pohjoismaiden kehityksestä ja viimeisimmästä tutkimustiedosta. Puolueilta kysyttiin, mitä mieltä ne ovat eläinsuojelulain keskeisimpien ongelmakohtien parantamisesta. Kyselyyn vastasivat ajallaan kokoomus, vasemmistoliitto, vihreät, keskusta, ruotsalainen kansanpuolue, sosiaalidemokraatit sekä perussuomalaiset. Kristillisdemokraatit vastasivat kyselyyn jälkikäteen.

Järjestöjen tiedote kyselystä.

Eläinlaki-vetoomus

1. Eläinten on saatava toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään. a) Tämän vuoksi liikkumista rajoittavat parsinavetat ja emakkohäkit on kiellettävä.

Vastaukset

Kokoomus: Osittain samaa mieltä
”Eläimelle olisi hyväksi, jos sillä olisi ympärivuotinen jaloittelumahdollisuus. Toisaalta ei voida täysin yksiselitteisesti sanoa, että esimerkiksi pihatto olisi automaattisesti aina parsinavettaa parempi vaihtoehto. Mikäli parsinavetoissa elävät naudat pääsevät jaloittelemaan, ei näiden eläinten elinolosuhteet välttämättä ole heikommat kuin pihatossa elävien lajitoveriensa.”

Vasemmistoliitto: Täysin samaa mieltä
”Suomen on liityttävä Tanskan, Hollannin, Ruotsin ja Norjan seuraan ja kiellettävä uusien parsinavetoiden ja emakkohäkkien rakentaminen, ja siirtyä täyskieltoon siirtymäkauden jälkeen. Investointituet tulee lakkauttaa heti.”

Vihreät: Täysin samaa mieltä
”Uusien parsinavettojen rakentaminen on kiellettävä välittömästi; olemassa olevien tilojen, ennen kaikkea pientilojen, kohdalla on tarkasteltava, mitkä olisivat kohtuulliset siirtymäajat parsinavetoista pois siirtymiseen.”

Keskusta: Osittain eri mieltä
”Tuotantoeläinten riittävän liikkumisen ja lajikohtaisen käyttäytymisen turvaaminen on tärkeää. Parsinavetoiden, porsitushäkkien tai tiineytyshäkkien kieltämistä ei tarvitse kirjoittaa lakiin. Uusista navetoista liki 100 % on pihattoja eli uusia parsinavetoita ei käytännössä enää rakenneta.

Myös investointitukia kohdentamalla voidaan vaikuttaa parsinavetoiden vähenemiseen. Keskusta katsookin, että on järkevää kannustaa tuottajia vapaaehtoiseen muutokseen esimerkiksi juuri investointitukien ja eläinten hyvinvointikorvaustoimenpiteiden kautta.

Mikäli porsitushäkit kielletään kokonaan, se tarkoittaisi sianlihan tuottajalle melkoisia lisäkustannuksia. Häkki suojelee syntyviä porsaita. Hedelmöittymisen ajaksi pitää emakolle taata rauha.

Keskusta haluaa turvata suomalainen maatalouden jatkumisen etenkin perheviljelmillä sekä taata suomalaisen ruuantuotannon.”

RKP: Osittain samaa mieltä
”Parsinavetet ei käytännössä enää rakenneta. Kielto nyt kuitenkin olisi kova isku tuhansille tiloille joten sitä emme kannata.”

SDP: Osittain samaa mieltä
”Vapaampi liikkuminen parantaisi eläinten kestävyyttä ja hyvinvointia. Monet parsinavetoista ovat melko vanhoja, eivätkä sovellu nykyisille isommille eläimille. Täyskielto lienee vaikea toteuttaa ainakin emakoiden osalta. Uudistus vaatii melkoiset investoinnit, joten siinä tulee huomioida siirtymäaika.”

Perussuomalaiset: Osittain samaa mieltä
”Perussuomalaiset näkevät, että lakia uudistettaessa on otettava huomioon eläinten lajityypillinen käyttäytyminen. Vapaampi liikkuminen edistäisi eläinten hyvinvointia. Uutta lakia tehdessä on kuitenkin pidettävä maalaisjärki mukana ja huolehdittava siitä, että nykyiset perheviljelmät voivat jatkaa toimintaa. Täyskielto olisi kuolinisku monille pienille tiloille. Parsinavettojen ja emakkohäkkien vähenemiseen voidaan vaikuttaa esimerkiksi lakkauttamalla investointituet uusien parsinavetoiden ja emakkohäkkien rakentamiselta.”

KD: Osittain eri mieltä
”Emme kannata suoraa kieltoa vaan mielestämme maanviljelijöillä tulee olla mahdollisuus tuottaa ruokaa tehokkaasti, turvallisesti ja eläinten elinolosuhteet huomioon ottaen. Eläinten hyvinvointia pitää kautta linjan pyrkiä parantamaan ja luonnomukaisen käyttäytymisen mahdollisuutta lisätä, mutta tälle kehitykselle pitää antaa aikaa. Esimerkiksi tiukennettavia rakennusvaatimuksia tulee soveltaa vain uusiin tuotantolaitoksiin.”

 

1. b) Samasta syystä turkistarhaus on lakkautettava kokonaan.

Kokoomus: Osittain eri mieltä
”Edustajissamme on sekä turkistarhauksen puolustajia että sen lakkauttamisen kannattajia. Epäkohtien ratkaisuissa ja ennaltaehkäisyssä olennaista on valvonta. Meidän tulee huolehtia turkiseläinten hyvinvoinnista, hyvästä kohtelusta ja mahdollisimman hyvistä elinolosuhteista.

Vasemmistoliitto: Täysin samaa mieltä
”Vasemmistoliiton tavoite on, että turkistarhaajille luodaan luopumisjärjestelmä, jolloin turkistarhauksesta voidaan luopua siirtymäajan jälkeen. Tarhojen sukupolvenvaihdoksista on luovuttava tukemalla siirtymistä toiseen elinkeinoon.”

Vihreät: Täysin samaa mieltä
”Turkistarhaus on eettisesti kestämätön elinkeino, jonka aiheuttamaa tarpeetonta kärsimystä eläimille ei voi pitää millään tavoin perusteltuna. Suomen on seurattava lukuisten muiden maiden esimerkkiä ja lopetettava turkistarhaus siirtymäajan jälkeen.”

Keskusta: Täysin eri mieltä
”Suomalaiset turkistuottajat tunnetaan laadukkaista ja vastuullisesti tuotetuista turkiksista. Turkistilojen sertifioinnissa Suomi on edelläkävijä maailmassa. Turkistarhaus on maassamme tarkasti säädeltyä ja valvottua toimintaa. Keskusta korostaa, että eläinten hyvinvoinnista on aina huolehdittava tinkimättömästi. Jos epäkohtia esiintyy, niihin on puututtava viipymättä ja korjattava ne.

Turkistarhaus on laillinen elinkeino, jonka suurin osa suomalaisista hyväksyy. Keskusta tahtoo, että turkistarhausta kehitetään Suomessa määrätietoisesti ja vastuullisesti.

Mikäli turkistarhaus lopetettaisiin Suomesta, me emme pystyisi vaikuttamaan eläinten elinoloihin muissa maissa, jonne tuotanto siirtyisi.”

RKP: Täysin eri mieltä
”Turkistarhaus on osa eläintaloutta siinä missä muukin laillinen toiminta. Suomessa sitä harjoitetaan hyvin verraten muuhun maailmaan. Jos se Suomessa kielletään niin se kasvaa siellä missä olosuhteet ovat huonot.”

SDP: Täysin eri mieltä
”SDP ei puolla turkistarhauksen kieltämistä, mutta peräänkuuluttaa turkistuottajien yhteiskunnallista, sosiaalista ja eettistä vastuuta. Puoluekokouksemme kanta on myös, että SDP toimii sen puolesta, että turkiseläinten maastavienti säädetään luvanvaraiseksi ja turkiseläinten vienti kielletään maihin, joissa olosuhteet ovat todistettavasti huonot ja eläinsuojelulainsäädäntö kehittymätöntä.”

Perussuomalaiset: Täysin eri mieltä
”Perussuomalaiset haluavat säilyttää turkistarhauksen elinkeinona. Se on monille maaseudun kunnille suoranainen elinehto ja tuottaa merkittäviä vientituloja. Kannatamme parempaa viranomaisten suorittamaa valvontaa eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.”

KD: Täysin eri mieltä
”Turkistarhaus on merkittävä elinkeino tietyissä osissa Suomea. Turkistarhaamisen kieltäminen tai lainsäädännöllä käytännössä mahdottomaksi tekeminen siirtäisi tuotantoa entistä enemmän maihin, joissa olosuhteet ja eläinten hyvinvointia käsittelevä lainsäädäntö on paljon heikommalla tasolla kuin Suomessa.”

 

2. Kivuliaat toimenpiteet ilman asianmukaista kivunlievitystä ja kivun hoitoa on kiellettävä. Näitä toimenpiteitä ovat nupoutus eli sarvenalkujen polttaminen vasikoilla ja kastrointi porsailla, lampailla ja poroilla.

Kokoomus: Täysin samaa mieltä
”Nykyisin nämä toimenpiteet voitaisiin hoitaa kipua lievittäen paikallispuudutuksessa / rauhoituksessa. Toimenpiteestä paraneminen vie toki aina aikansa ja aiheuttaa kipua myös jälkikäteen. Nykysuosituksen mukaan jälkikipuun tulee antaa tulehduskipulääkekuuri.”

Vasemmistoliitto: Täysin samaa mieltä
”Eläimille täytyy taata kivunlievitys ja kivun hoito nupoutuksessa ja kastroinnissa. Näin on useissa muissa eurooppalaisissa maissa. Tiloille kivunlievityksestä ei koidu suuria kustannuksia, ja kivuliaat toimenpiteet muuttuvat miellyttävämmiksi tehdä. Käytäntöjä esimerkiksi eläinlääkärin saatavuudesta on kehitettävä sujuvammaksi.”

Vihreät: Täysin samaa mieltä
”Lienee myös aiheellista tarkastella mahdollisuuksia eläinten omistajan itsensä toteuttamaan lääkkeelliseen kivunlievitykseen silloin, kun eläinlääkärin saaminen paikalle kestää eläimen kannalta kohtuuttoman kauan.”

Keskusta: Täysin samaa mieltä
”Keskusta kannattaa kivunlievitystä kysymyksessä mainituissa toimenpiteissä. Lainsäädäntö edellyttää porsaiden kastraation yhteydessä kivun lievitystä. Lampaita ei käytännössä kastroida ollenkaan. Porojen osalta asia on haasteellisempi pitkien välimatkojen takia. Käytännön kannalta paras ratkaisu olisi, että porotalouden harjoittajat voisivat itse antaa kipulääkettä ennen kastrointia. He myös itse kannattavat tätä ratkaisua.”

RKP: Osittain samaa mieltä
”Kivunlievitys on nykypäivää ja käytetään nykyään paljon. Kastrointi voidaan usein hoitaa kemiallsin keinoin joten asia menee oikeaan suuntaan. Kieltoa pitää kuitenkin harkita tarkasti.”

SDP: Osittain samaa mieltä
”Turhan kivun ja kärsimyksen aiheuttaminen on jo nyt kiellettyä. Useat tuottajat ovat jo asian huomioineet ja esimerkiksi keräävät isomman vasikkajoukon eläinlääkärin nupoutettavaksi. Myös isot lihatalot vaativat sopimustuottajiltaan kipulääkkeiden käyttöä kastraation yhteydessä. Yksi tehokas toimenpide onkin kuluttajien taholta tuleva painostus.”

Perussuomalaiset: Täysin samaa mieltä
”Täyskieltoa tulee harkita eettisistä syistä. Useat tuottajat ottavat kuitenkin kivunlievityksen jo nyt huomioon. Esimerkiksi paikallispuudutuksen käyttäminen nykyistä enemmän olisi kannatettavaa.  ”

KD: Osittain samaa mieltä
”Suuri osa tuottajista käyttää kivuliaisiin toimenpiteisiin kivunlievitystä ja kivun hoitoa tälläkin hetkellä, joten emme kannata kieltoa. Kaikissa kivuliaissa toimenpiteissä olisi kuitenkin suositeltavaa käyttää kivunlievitystä ja tarpeeksi ammattitaitoista henkilöä toimenpiteen suorittamiseen. Nykyinenkään Suomen lainsäädäntö ei salli kastroimista ilman kivunlievitystä enää yli seitsemän vuorokauden ikäiselle porsaalle. Kannatamme tutkimuksen lisäämistä vaihtoehtoisiin toimenpiteisiin kastroinnin tilalle.”

 

3. Viranomaisille on määrättävä velvollisuus kieltää jalostus, joka aiheuttaa eläimille rakenteellisia tai muita terveysongelmia.

Kokoomus: Osittain samaa mieltä
”Jalostukseen liittyvät ongelmat eivät koske pelkästään koiria ja muita seura- ja harrastuseläimiä, vaan myös tuotantoeläimiä. Lainsäädäntö yksin ei ratkaise eläinjalostukseen liittyviä ongelmia. Eläinjalostukseen liittyvistä vaatimuksista tulisi säätää nykyistä selkeämmin ja selkeyttää pykälän tarkoitusta. Viranomaiselle tulisi antaa nykyistä paremmat mahdollisuudet puuttua pykälän vastaiseen toimintaan.”

Vasemmistoliitto: Täysin samaa mieltä
”Tällainen jalostus on lailla kielletty jo nyt, mutta lakiin täytyy vielä kirjata viranomaisen toimivalta.”

Vihreät: Täysin samaa mieltä
”Eläinten kasvatuksessa ja jalostuksessa tulee ensisijaisesti huomioida eläimen terveys ja hyvinvointi. Sairaaksi tai käytännössä lisääntymiskyvyttömäksi jalostettujen eläinten tuottaminen on kiellettävä. Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksessa on tarkennettava jalostuspykälää. Nyt lain käytännön soveltaminen on ollut tehotonta. Laissa voitaisiin määritellä millaisia ominaisuuksia jalostuksella ei saa suosia sekä asettaa rajat, joita lemmikki- ja tuotantoeläinten jalostuksessa ei saa ylittää. Viranomaisilla tulee olla velvollisuus puuttua eläinjalostukseen, joka aiheuttaa eläimen hyvinvoinnille ongelmia.”

Keskusta: Täysin samaa mieltä
”Keskusta kannattaa esitystä.”

RKP: Osittain eri mieltä
”Suurin ongelma on kotieläimien jalostuksessa kuten korissa. Tuotantoeläimen jalostus ei ole Suomessa merkittävä ongelma. Kiellon ongelma kuitenkin terveysongelmien määrittelyssä.”

SDP: Osittain samaa mieltä
”Lemmikkieläinjalostuksen eettisyyttä on parannettava. Puoluekokouksemme kannan mukaisesti on perusteltua selvittää lainsäädäntötien käyttäminen. Jalostustoiminnassa pitää huomioida erityisesti (nykyisen) eläinsuojelulain 8 § ja (nykyisen) eläinsuojeluasetuksen 24 § sekä Euroopan neuvoston lemmikkieläinten jalostusta koskeva päätöslauselma.

Perussuomalaiset: Täysin samaa mieltä
”Viranomaisille on annettava paremmat edellytykset puuttua terveysongelmia aiheuttavaan jalostukseen etenkin lemmikkieläinten osalta. Myös tuotantoeläimien jalostusta on syytä tarkkailla. Mahdollisissa kielloissa on kuitenkin oltava riittävän suuret siirtymäajat.”

KD: Osittain eri mieltä
”Jalostuksen seuraaminen ja valvominen on tärkeää, ja eettisiin sekä eläimen hyvinvointia uhkaaviin ongelmiin tulee puuttua mieluiten jo etukäteen. Yksittäisten kieltojen sijaan toivoisimme yhtenäisempää linjaa jalostuksen kehittämiseen koko EU:n alueella.”

 

4. Eläintuotantotiloilla ja teurastamoilla on otettava käyttöön kansalaisille avoin, säännöllinen ja tehokas valvonta.

Kokoomus: Osittain eri mieltä
”Pelkkä valvonnan lisääminen ei ole ratkaisu. Oleellisempaa on sen oikeanlainen kohdentaminen. Valvonnan on oltava riskiperusteista ja tasapuolista.”

Vasemmistoliitto: Täysin samaa mieltä
”Valvonnan raportointitietojen tulee olla kansalaisille avointa. Valvontaa on kehitettävä muutenkin ja erityisesti teurastamoiden omavalvonnasta tulee luopua, sillä se ei ole toiminut. Toimiva valvonta on myös tuottajien etu, sillä eläinten hyvinvointi kiinnostaa kuluttajia ja vaikuttaa kulutuspäätöksiin.”

Vihreät: Täysin samaa mieltä
”Valvonta tulee kohdistaa nykyistä tehokkaammin eläinten hyvinvointiin vaikuttaviin asioihin. Sen tulee olla riittävän tehokasta ja avointa, jotta tulevaisuudessa kaikki ongelmatapaukset löydetään ajoissa ja niihin pystytään puuttumaan kunnolla. Sekä kansalaisten että eläintenpitäjien on voitava luottaa valvonnan toimivuuteen, reiluuteen ja kykyyn puuttua tehokkaasti pahimpiin eläinsuojeluongelmiin.”

Keskusta: Täysin eri mieltä
”Keskusta ei kannata ehdotusta. Tämä rikkoo yksilönsuojaa ja olisi kotieläintiloille kohtuutonta. Suomessa eläinsuojeluvalvonnasta vastaavat viranomaiset. Ehdotus olisi valtiolle liian raskas ja kallis toteutettavaksi. Valvonnan kohdentaminen on tärkeää. Teurastamovalvonta on lihantarkastusviranomaisten vastuulla.”

RKP: Täysin eri mieltä
”Tehokas valvonta erittäin tärkeä tässäkin. Valvonta tulee kuitenkin tapahtua viranoimaisen toimesta eikä kansalaisvoimin.”

SDP: Osittain samaa mieltä
”Nykyinen laki mahdollistaa selvitysten ja tutkimusten tekemisen sekä valvonnan. Valvonnan sinällään täytyy olla viranomaistehtävä.”

Perussuomalaiset: Osittain eri mieltä
”Tehokas valvonta on tärkeää. Valvonnan tulee kuitenkin tapahtua vain viranomaisvastuulla sen luotettavuuden ja tasapuolisuuden säilyttämiseksi. Myös valvonnan kohdentamiseen tulisi panostaa. ”

KD: Osittain eri mieltä
”Vaikka eläintuotantotilojen ja teurastamoiden valvonta on Suomessa kohtuullisen hyvällä taholla, tulee sitä entisestään kehittää ja tehostaa. Valvontaa tulee kuitenkin suorittaa viranomaisten toimesta eikä sen avoimuutta ja julkisuutta ole tarpeen lisätä.”

 

5. Koirien ja kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti tulee säätää pakolliseksi.

Kokoomus: Osittain eri mieltä
”Lemmikkien siruttaminen yleistyy vuosi vuodelta osittain eläinsuojeluyhdistysten onnistuneiden sirukampanjoiden johdosta. Omistajat kokevat siruttamisen tärkeäksi, mutta osalla lemmikkien omistajista on edelleen vääriä ennakkoluuloja tunnistesiruista. Pakon sijaan tulisikin tehdä edelleen aktiivista ja määrätietoista työtä sen eteen, että kissojen ja koirien omistajat kantaisivat vastuunsa lemmikinomistajana ja siruttaisivat lemmikkinsä vapaaehtoisesti.”

Vasemmistoliitto: Täysin samaa mieltä

Vihreät: Täysin samaa mieltä
”Tunnistusmerkintävelvoite parantaisi monella tavoin koirien ja kissojen asemaa, sillä se auttaisi vähentämään mm. pentutehtailua ja eläinten hylkäämistä. Merkintöjen ja rekisterin avulla karanneet eläimet saataisiin myös tunnistettua ja palautettua paljon nykyistä paremmin, mikä olisi onnellista karkulaisille ja niiden omistajille. Se myös vähentäisi kunnille löytöeläinten hoidosta aiheutuvia kustannuksia. Rekisterin luomisella on pienet kustannukset mutta suuri merkitys.”

Keskusta: Täysin eri mieltä
”Keskusta pitää esitystä hyvin kalliina ratkaisuna. Aiheeseen liittyy paljon avoimia kysymyksiä. Kuka esimerkiksi hallinnoisi rekisteriä? Lisäksi sitä varten olisi oltava vastaava viranomainen, valvonta ja sanktiointi.”

RKP: Osittain samaa mieltä

SDP: Osittain eri mieltä
”Periaate on hyvä, mutta todennäköisesti mahdoton toteuttaa erityisesti valvonnan suhteen. Rekisteri olisi todennäköisesti myös kallis kuluerä. Etenkin maaseudulla kissanpentuja syntyy erilaisissa olosuhteissa, jopa tiloilla asuvien ihmisten tietämättä. Eri asia ovat ne pennut, jotka on tarkoitus myydä tai luovuttaa lemmikeiksi. Mielestämme pentujen hankkijoilla (ostajilla) on asiassa suuri valta ja vastuu. Tähän voidaan vaikuttaa tehokkaalla valistuksella.”

Perussuomalaiset: Osittain eri mieltä
”Perussuomalaiset kannattaa tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä periaatteessa, mutta ei kannatta sen säätämistä pakolliseksi. Rekisteröinti olisi vaikea toteuttaa etenkin maaseudulla, jossa esimerkiksi kissoja syntyy omistajan usein tietämättä. Kaupungeissa pidettävien ja etenkin myyntiin menevien pentujen rekisteröinti on kannatettavaa.”

KD: Täysin eri mieltä
”Koirien ja kissojen pakollinen rekisteröinti ei ole Suomessa tarkoituksenmukaista sillä täällä ei ole suuria ongelmia esimerkiksi rabieksen kanssa. Meillä ei ole myöskään kulkukoirista tai –kissoista aiheutuvia merkittäviä ongelmia. Lemmikkikissojen ja –koirien rekisteröinti ja sirutus on kuitenkin aina suositeltavaa.”

 

6. Luonnonvaraisten eläinten käyttö sirkuksissa ja delfinaarioissa on kiellettävä.

Kokoomus: Osittain samaa mieltä
”Suomeen ei ole saanut tuoda delfiinejä vuoden 1998 jälkeen. Luonnollisen poistuman kautta tapahtuva alasajo voisi mahdollisesti tulla ajankohtaiseksi 10-20 vuoden aikajänteellä, mutta toisaalta yhden tai kahden eläimen pitäminen ei olisi näille eläimille niiden lajin luonteen vuoksi oikein. Tällöin tulisi pohdittavaksi eläinten siirto toiseen maahan. Nykyisistä eläimistä on kannettava vastuu koko niiden eliniän.”

Vasemmistoliitto: Täysin samaa mieltä

Vihreät: Täysin samaa mieltä
”Villieläinten käyttö ihmisten viihdyttäjinä aiheuttaa eläimille fyysistä ja psyykkistä kärsimystä, siksi se on syytä lopettaa. Tämä asia on kirjattava uudistettuun eläinsuojelulakiin. Vihreät teki syksyllä 2015 lakialoitteen, jossa esitimme delfiinien ja muiden merinisäkkäiden pitoa eläintarhoissa ja käyttö sirkusesityksissä kielletään. Lisäksi Vihreät kysyi maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaiselta, aikooko hallitus ottaa kiellon parhaillaan uudistettavaan eläinsuojelulakiin.”

Keskusta: Osittain eri mieltä
”Eläinten hyvinvoinnista on kuitenkin huolehdittava aina ja ehdottomasti kaikissa olosuhteissa.”

RKP: Osittain samaa mieltä
”Hyvä viranoimaisvalvonta riittää, lupia ei tule antaa liian helposti.”

SDP: Emme ota kantaa
”SDP ei ole ottanut tähän kantaa. Tärkeää on, että eläinten hyvinvointi ja kestävä kohtelu varmistetaan tutkimukseen perustuvilla eläinsuojelunormeilla ja niiden asianmukaisella ja riittävästi resursoidulla valvonnalla.”

Perussuomalaiset: Täysin samaa mieltä
”Luonnonvaraisten eläinten käyttöä ihmisten viihdykkeenä tulisi rajoittaa. Uhanalaisten lajien pito eläintarhoissa on kuitenkin perusteltua, jos lajin säilyminen sitä vaatii. Eläinten hyvinvointi ja mahdollisuus lajille tyypilliseen käyttäytymiseen on varmistettava.”

KD: Osittain samaa mieltä
”Luonnosta pyydystettyjen eläinten käyttö sirkuksissa ja delfinaarioissa viihdekäytössä tulisi kieltää.”

 

7. Tämänhetkinen lainsäädäntömme ei vaadi jatkuvaa vedensaantia kaikille ihmisen hoidossa oleville eläimille. Lakiin on kirjattava, että pysyvissä eläintiloissa jokaisella eläimellä tulee olla jatkuvasti juomakelpoista vettä tarjolla.

Kokoomus: Osittain samaa mieltä
”Pääsääntöisesti nisäkkäillä ja linnuilla tulisi olla jatkuva vedensaanti pysyvässä pitopaikassaan. Tästä voitaisiin kuitenkin joissain tilanteissa poiketa. Esimerkiksi vastasyntyneet tai -kuoriutuneet poikaset eivät välttämättä tarvitse vettä ennen kuin siinä kehitysvaiheessa, jolloin ne ryhtyvät opettelemaan ravinnonhankintaa ympäristöstään.”

Vasemmistoliitto: Täysin samaa mieltä
”Paras tapa turvata riittävä vedensaanti tuotantoeläimille on kirjata lakiin vaatimus, että juomakelpoista vettä on oltava saatavilla koko ajan.”

Vihreät: Täysin samaa mieltä
”Ihmisen hoidosta riippuvaiselle ja vankeudessa pidetylle eläimelle on luonnollisesti turvattava jatkuva juomaveden saanti.”

Keskusta: Osittain eri mieltä
”Eläimille on taattava riittävä vedensaanti, jonka nykyinen lainsäädäntö takaa. Suomen ilmasto on myös huomioitava.”

RKP: Osittain samaa mieltä
”Juomakelpoista vettä on tottakai itseselvyys kaikissa olosuhteissa. Määräykset tulee kuitenkin kirjoittaa niin että ne toimii käytännössä.”

SDP: Osittain samaa mieltä
”Nykyisinkin edellytetään, että eläimistä huolehditaan asianmukaisesti.”

Perussuomalaiset: Täysin samaa mieltä
”Eläinten riittävä vedensaanti tulee varmistaa.”

KD: Osittain samaa mieltä
”Eläinten hyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota ja vedensaanti pitää turvata mutta emme kannata liian tiukkoja säännöksiä kirjattavaksi lakiin.”

 

8. Eläimen itseisarvo on sisällytettävä eläinsuojelulakiin.

Kokoomus: Osittain samaa mieltä
”Eläinsuojelulain tarkoituksena on muun muassa eläinten hyvinvoinnin edistäminen, eläinten suojeleminen parhaalla mahdollisella tavalla eläinten hyvinvoinnille aiheutuvalta haitalta sekä eläimen itseisarvoon perustuvan kunnioittamisen lisääminen.”

Vasemmistoliitto: Täysin samaa mieltä
”Lain lähtökohtana tulee olla eläinten hyvinvoinnin turvaaminen ja lisääminen riippumatta eläimen taloudellisesta tai muusta hyödystä ihmiselle.”

Vihreät: Täysin samaa mieltä
”Eläimen itseisarvon kirjaaminen lakiin on tärkeä viesti: se kertoo eläinten arvostuksesta yksilöinä, joiden hyvinvointi on tärkeää niiden itsensä vuoksi – ei vain siksi, että ihminen hyötyy siitä.”

Keskusta: Täysin eri mieltä
”Keskusta edellyttää, että eläimiä kohdellaan aina hyvin. Lissabonin sopimuksessa puhutaan eläimestä tuntevana olentona, mutta juridisesti tuntematonta itseisarvon käsitteen sisällyttämistä eläinsuojelulakiin Keskusta ei kannata.”

RKP: Emme ota kantaa

SDP: Emme ota kantaa
”Eläimen itseisarvoa ei ole määritelty julkisessa keskustelussa, joten siihen on vaikea vielä ottaa kantaa. SDP ei myöskään ole käsitellyt tätä erityistä määritelmää omissa kannanotoissaan. Lähtökohtaisesti, kuten olemme muissakin vastauksissamme painottaneet, on eläintaloudessa noudatettava korkeaa yhteiskunnallista, sosiaalista ja eettistä vastuuta.”

Perussuomalaiset: Osittain samaa mieltä
”Perussuomalaiset näkevät, että eläin ei ole esine, vaan että kaikilla eläimillä on itseisarvo. Parhaiten eläinten itseisarvon kunnioittaminen saavutetaan asennemuutoksella ei juridisella kirjauksella.”

KD: Täysin eri mieltä
”Emme näe tälle tarvetta.”

 

9. Suomalaisten lihankulutusta tulee vähentää.

Kokoomus: Osittain eri mieltä
”Lihansyönnin hiilijalanjälki on suurempi kuin kasvissyönnin, mutta kaikki globaalit punaisen lihan tuottamisen ympäristöongelmat eivät toteudu Suomessa. Esimerkiksi naudanlihantuotannon päästöjä voidaan vähentää rehujen säätelyllä ja tehokkaalla viljelyllä.

Kokoomus on vienyt eteenpäin toimenpiteitä erityisesti luomu- ja lähiruoan osuuden kasvattamiseksi. Kun käytetään lähellä tuotettua ruokaa, voidaan varmistua eläinten asianmukaisesta kohtelusta ja samalla voidaan minimoida myös kuljetuksista aiheutuvat päästöt.

Kasvisten käytön lisääminen on tärkeää erityisesti myös kansanterveydellisistä syistä. Kuluttajia tulisi kannustaa suosimaan kaikkea kotimaista puhdasta ja turvallista ruokaa – niin liha- kuin kasviperäisissä tuotteissa.”

Vasemmistoliitto: Täysin samaa mieltä
”Lihankulutuksen vähentäminen on hyväksi ilmastolle, luonnon monimuotoisuudelle ja ihmisten terveydelle. Vasemmistoliiton tavoitteena on lisätä kasvis- ja lähiruuan osuutta joukkoruokailuissa, kuten työpaikoilla, kouluissa, päiväkodeissa ja sairaaloissa.”

Vihreät: Täysin samaa mieltä
”Käytämme lihaa niin paljon, että siitä on tullut ongelma. Sellaisilla määrillä lihaa, jota syömme länsimaissa, ei ole mitenkään mahdollista ruokkia maailman ihmisiä samaan aikaan kun lihan kulutus koko ajan nousee kolmannessa maailmassa kohti teollisuusmaiden lukemia. Tiedämme lihantuotannon olevan sekä makean veden riittävyyden että ilmastonmuutoksen kannalta ylikuluttavaa: 1 kilon naudanlihaa tuottamiseen kuluu yli 15 000 litraa vettä. Meidän kaikkien Suomessa pitäisi kuluttaa lihaa vähemmän, jotta maapallon resurssit riittäisivät.”

Keskusta: Osittain eri mieltä
”Keskusta haluaa edistää terveellisen, puhtaan, kotimaisen ja eettisesti tuotetun ruuan kulutusta sekä liha- että muiden elintarvikkeiden osalta. Haluamme antaa kansalaisille vapauden tehdä ruokavalinnoissaan päätöksiä omista elämänkatsomuksistaan, näkemyksistään ja makutottumuksistaan käsin. Tämän vuoksi korostamme esimerkiksi ruuan alkuperämerkintöjen tärkeyttä.

Jos lopetamme tai vähennämme merkittävästi kotieläintuotantoa Suomessa, me emme pysty vaikuttamaan eläinten elinolosuhteisiin niissä maissa, jonne tuotanto siirtyisi.”

RKP: Osittain eri mieltä

SDP: Osittain samaa mieltä
Ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta lihankulutusta voisi vähentää. Lihatuotteiden kuten muidenkin tuotteiden osalta hiilijalanjälki riippuu paitsi tuotteen sisällöstä, myös esim. kuljetuksista. Tästä(kin) syystä mahdollisen vähentämisen soisi tapahtuvan tuontilihasta. Tässäkin asiassa kuluttajavalistus on ensisijainen keino.

Perussuomalaiset: Täysin eri mieltä
”Perussuomalaiset näkevät, että kotimainen lihantuotanto on tärkeä osa maamme huoltovarmuutta ja merkittävä suomalainen elinkeino. Kotimainen liha on myös puhtaasti ja eettisesti tuotettua moniin tuontimaihin verrattuna. Lihantuotannon laatua ja eettisyyttä voidaan parantaa entisestään esimerkiksi kuluttajavalintojen ja alkuperämerkintöjen kautta. Valinnanvapauteen kuluu myös kansalaisten vapaus valita ruokavalio omien arvojen perusteella.”

KD: Osittain eri mieltä
”Suomalaisten ruokavalion painottuminen enemmän kasvisruokaan perustuvaksi olisi hyvä. Tämän edistämiseksi tarvitaan valistusta ja kasvispitoisen ruoan tarjonnan lisäämistä esim. julkisella puolella. Suurin ongelma ruokavaliossa on liika energiamäärä ja etenkin runsas sokerin ja rasvan käyttö.”