Kaikkien sikatilojen tehotarkastukset käynnistettävä


SEY:n tiedote 18.12.2009

Evira julkisti tänään Oikeutta eläimille –järjestön julkaiseman kuvamateriaalin seurauksena tehtyjen sikatilojen tarkastuksen tulokset. Tiloja oli tarkastettu 32, ja puolella tiloista oli syyllistytty laiminlyönteihin. Tällä kertaa laiminlyönneistä tullaan tekemään tutkintapyyntö poliisille toisin kuin vuonna 2007 tehdyissä tarkastuksissa. Tälläkin kertaa eräs yleisimmistä laiminlyönneistä oli virikemateriaalin puute. SEYlle tarkastusten tuloksissa ei ole mitään yllättävää – on sikatiloja, joissa jätetään noudattamatta lakia mm. virike- ja kuivikemateriaalin käytön osalta. Koska puolella tarkastetuista tiloista oli laiminlyöntejä, on syytä olettaa, että muillekin Suomen yli 3000 sikatilalle on välitön tarve tehdä vastaavat tehotarkastukset.

SEYn mielestä on huolestuttavaa, että virikkeiden puute näyttää olevan arkea Suomen sikatiloilla.

Tutkimukset osoittavat, että juuri virikkeiden puute aiheuttaa sioille stressiä ja häiriökäyttäytymistä, kuten hännänpurentaa, tappeluja ja apatiaa.

Sialle voidaan tarjota virikkeeksi mm. olkia tai paperisilppua. Monesti tuottajien näkökulmasta tällaisten virikkeiden käyttö on mahdotonta, sillä sikalan lietelantajärjestelmä tukkiutuu niistä. SEY muistuttaa, että tuottajilla on mahdollisuus tarjota sioille muunkinlaisia virikkeitä, kuten esim. palloja tai leluja. Paras virike on kuitenkin kuivikemateriaali, jota siat voivat tonkia. Eläinsuojelulain mukaan virikkeiden tarjoaminen sioille on pakollista, eikä sitä voi jättää tekemättä siksi, että sikalan rakenteet eivät tiettyjä virikemuotoja salli. Tässä asiassa useat tuottajat rikkovat lakia säännönmukaisesti. Tarvittaessa sikalan rakenteita onkin muutettava.

Sikojen hyvinvoinnin kannalta on täysin kestämätöntä, että eläinsuojelutarkastuksia tekevät eläinlääkärit eivät määrää tuottajia hankkimaan sioille lain vaatimia virikkeitä, saati edes huomauta niiden puutteesta.

Euroopan komission Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto (FVO) on Suomen tuotantotiloilla tekemiensä tarkastusten perusteella esittänyt huolensa siitä, että Suomessa uusintaeläinsuojelutarkastukset eivät toteudu. Uusintatarkastuksia ei Suomessa tehdä järjestelmällisesti eikä määräysten noudattamatta jättämisestä tule välttämättä minkäänlaisia seuraamuksia.

FVO:n raportissa todettiin puutteita myös viranomaisten kirjaamiskäytännöissä. Viranomaiset luottivat raportin mukaan omaan muistiinsa niiden tilojen uusintatarkastusten kohdalla, joissa oli todettu ongelmia. Yhden lääninhallituksen alueen eläinsuojelutarkastuskertomuksista kävi ilmi, että uusintatarkastuksia tiloille ei ollut tehty lainkaan.  SEY yhtyy FVO:n huoleen: ”Vapaaehtoisilta eläinsuojeluvalvojiltamme tulleiden tietojen mukaan useat kunnaneläinlääkärit eivät aina tee käynneistään mitään kirjallisia dokumentteja ja saattavatkin pyytää eläinsuojeluvalvojiemme raportteja käyttöönsä”, vahvistaa SEYn toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

SEY on tapahtuneen johdosta lähettänyt tänään Eviralle kirjeen, jossa kysytään, milloin Evira aikoo käynnistää kaikkien sikatilojen tehotarkastukset, miten Evira keskushallinnon valvovana viranomaisena aikoo ohjeistaa eläinlääkäreitä virikkeiden ja kuivikkeiden pakollisuudesta sikatiloilla sekä siitä, miten uusintakäyntien tekemistä aiotaan tehostaa. Kirje löytyy SEYn sivuilta.

Lisäksi SEY kehottaa maa- ja metsätalousministeriä pikaisesti lunastamaan lupauksensa sikojen olojen parantamisesta ja ehdottaa ensimmäiseksi toimenpiteeksi investointitukien suuntaamista sellaisiin kiinteälattiaisiin sikaloihin, joissa kuivikkeiden käyttö on mahdollista kaikille sioille.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö helina.ylisirnio(at)sey.fi, p. 050 371 2740

Viestintäpäällikkö Maria Blomster maria.blomster(at)sey.fi, p. 050 557 2463