Eläinpoliittinen puoluekysely 2021


SEY Suomen eläinsuojelu ja Animalia selvittivät kuntavaalien alla puolueiden kantoja eläinten hyvinvoinnin edistämiseen. Järjestöjen tekemään puoluekyselyyn vastasi yhteensä 11 puoluetta: kaikki eduskuntapuolueet ja kaksi puoluetta eduskunnan ulkopuolelta.

Järjestöjen tiedote kyselyn tuloksista.

Alla ovat puolueiden kaikki vastaukset avattuina.

VÄITE 1: Kuntien tulee ottaa vastuu kissapopulaatioiden hallinnasta tai osoittaa vapaaehtoistoimijoille riittävästi varoja ongelman hoitamiseen.

EOP: Täysin samaa mieltä

Kissapopulaatioiden hallinta edellyttää tehokasta yhteistyötä alueen valvontaeläinlääkärien, kunnan sosiaalitoimen ja ympäristötoimen sekä paikallisten eläinsuojelutoimijoiden välillä. Kuntien tulee joko edellyttää sopimuksenalaisten löytöeläintoimijoiden vastaanottavan myös populaatiokissoja tai kattaa vapaaehtoisten toimijoiden kustannukset ao. Toiminnasta. On myös erityisen tärkeää, ettei ongelmaa pyritä hoitamaan ensisijaisesti populaatioiden kissayksilöitä lopettamalla.          

FP: Täysin samaa mieltä

Eläimillä on itseisarvo, jonka tunnustaminen luo perustan eläinten kunnioittavalle kohtelulle, lajisyrjinnän poistamiselle ja lajien välisen oikeudenmukaisuuden edistämiselle. Moneen kuntaan muodostuneiden villiintyneiden kissapopulaatioiden hallinta nyt eikä myöhemmin on eettisesti perusteltua niin kissojen itsensä kannalta kuin huomioiden näiden vaikutuksen esim. pieneläimiin ja ympäristöhygieniaan. Hallinnalla säästetään eläinsuojelukuluja pitkällä aikavälillä.             

VAS: Täysin samaa mieltä

Linjaamme vaaliohjelmassa (julkaistaan 2.2.) seuraavaa: ”Kuntien tulee ottaa vastuulleen irrallaan tavattujen seura- ja harrastuseläinten kiinniotto ja kuljetus sekä näistä koituvat kustannukset. Lisäksi löytöeläinten hoidon laatua tulee parantaa.” 

VIHR: Täysin samaa mieltä

Hylätyt kissat ja villiintyneiden kissojen populaatiot kuormittavat eläinsuojelujärjestöjä Suomessa. Vaikka laki vaatii kuntia huolehtimaan löytöeläimistä, toiminta on monin paikoin vapaaehtoisten ja lahjoitusten varassa. Asia vaatii pikaista korjausta ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Lisäksi kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on tehtävä pakolliseksi, kastrointia edistettävä ja eläimen hylkäämisestä säädettävä rangaistus, jotta luontoon hylättyjen ja siellä syntyneiden kissojen määrää voidaan vähentää.          

LIIKE NYT: Täysin samaa mieltä

N/A      

KOK: Osittain samaa mieltä

Kissapopulaatioiden hallinta tarvitsee viranomaisten ja vapaaehtoisten välistä yhteistyötä. Kuntien on varmistettava valvontaeläinlääkärien riittävä määrä. Monet valvontaeläinlääkärit ovat tällä hetkellä ylityöllistettyjä.   

SDP: Täysin samaa mieltä

Kunnilla on vastuu eläinsuojelusta sekä ympäristöterveydestä. Villiintynyt kissapopulaatio on sekä eläinsuojelu että laajentuessaan myös ympäristöterveysasia. Villiintynyt kissa soveltuu harvoin kotikissaksi, joten on ymmärrettävää, etteivät löytöeläintalot niitä ota vastaan. Usein ennaltaehkäisy, valistus ja valvonta etukäteen ovat tehokkaampaa ja eettisempää kuin alkaa hoitaa jo pahaksi päässyttä tilannetta. Kunnan tulee hoitaa asia itse tai osoittaa järjestöille resurssit sen hoitamiseksi.             

PS: Osittain samaa mieltä

On välttämätöntä, että ongelmaan puututaan ja toimijoille varmistetaan resurssit. Reagoiminen ei kuitenkaan yksin ole riittävää, vaan olisi päästävä vaikuttamaan ongelman syihin, kissojen hylkäämiseen ja kaltoinkohteluun. Tässä suositut järjestöjen kissakampanjat ovat tehneet erinomaista työtä. Valitettavasti etenkin korona-ajan myötä myös koiriin liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. ”Koronakoiria” tullaan hylkäämään.   

RKP: Osittain samaa mieltä

Kuntien on varmistettava, että hylätyt kissat eivät kasva liian suureksi ongelmaksi. Yhteistyö vapaaehtoisjärjestöjen kanssa on tärkeä. 

KD: Osittain samaa mieltä

Ensisijaisesti asiassa pitäisi vaikuttaa hyvällä tiedottamisella ja opastuksella. Myös yhdistystoiminnan ja vapaaehtoisten kautta voidaan vaikuttaa tehokkaasti. On tärkeää, että kunnat mahdollisuuksiensa mukaan kohdistavat varoja toiminnan tukemiseen. Samoin yksityisten henkilöiden ja muiden tahojen taloudellinen tuki on myös tärkeää.          

KESK: Osittain eri mieltä

Ongelman ehkäisyssä ja ratkaisussa jokaisen ihmisen oma vastuu on tärkeä: Jokainen lemmikiksi otettu kissa tulee leikata omistajan toimesta. Älä siis ota kesäkissaa tai muutakaan lemmikkiä, jos et pysty siitä huolehtimaan.  Kansalaisia tulisi tähän myös ohjeistaa yhä tiiviimmällä viranomaisten, eläinsuojelujärjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyöllä. Kissojen tuleva rekisteröiminen auttaa myös asiassa. 

VÄITE 2: Löytöeläinten hoidon laatu on varmistettava kunnissa lisäresursseilla ja kunnollisilla laatukriteereillä.

EOP: Täysin samaa mieltä

Kunnan velvollisuus huolehtia alueensa löytöeläimistä tulee toteuttaa asettamatta kuntalaisia tai eläimiä eriarvoiseen asemaan esim. sijainnista johtuen. Etenkin useiden kuntien yhteisissä löytöeläinten vastaanoton kilpailutuksissa tulee huomioida, että kunta tai taho vastaa kuljetuskustannuksista löytöpaikasta eteenpäin. Kunnan tulee valvoa toimintaa eettisellä kriteeristöllä; kunnan tai sen valtuuttaman tahon hallinnassa olevan, terveen tai terveeksi hoidettavan löytöeläimen lopettaminen säilytysajan umpeutuessa ei ole eettisesti kestävä vaihtoehto.

FP: Täysin samaa mieltä

Feministinen puolue ajaa eläinten luonnollisten ja lajityypillisten tarpeiden ja kivusta vapaiden elinolosuhteiden mahdollisimman hyvää toteutumista kaikille eläimille. Kunnilla on velvollisuus huolehtia löytöeläinten tilapäisestä hoidosta mutta käytännöt vaihtelevat laajasti. Selkeät laatukriteerit ja tarpeen mukainen lisäresurssointi auttaisivat turvaamaan löytöeläinten hyvinvoinnin kaikissa tapauksissa.

VAS: Täysin samaa mieltä

Kuten em. vastauksessa, linjaamme kuntavaaliohjelmassa että löytöeläinten hoidon laatua tulee parantaa. Keinoina tähän pidämme tärkeänä nimenomaan kuntien oman vastuun kasvattamista löytöeläinasioissa ja tehtävien laajenemisen turvaamista lisäresursseilla ja laatukriteeristöllä. 

VIHR: Täysin samaa mieltä

Viranomaisten tulisi jokaisessa kunnassa turvata löytöeläintoiminnalle riittävät resurssit sisältäen myös eläimen kuljetukset talteenottoon. Hinnan sijasta laadun tulee olla ensisijainen kilpailutuskriteeri kyseisiä palveluita hankittaessa.    

LIIKE NYT: Täysin samaa mieltä

N/A      

KOK: Täysin samaa mieltä

Lemmikkieläimen heitteille jättö on laiton ja rangaistava teko, mutta syyllisiä saadaan harvoin vastuuseen. Samalla kun löytöeläinten hoidon laatua parannetaan, niin olisi oleellista säätää lailla koirien ja kissojen pakollisesta tunnistusmerkinnästä.        

SDP: Osittain samaa mieltä

Löytöeläinten hoidon laatu vaihtelee kunnittain. Vastuussa voi olla järjestö tai muu yksityinen toimija, jolta kunta ostaa palvelun. Tärkeää on, että jokaisessa kunnassa on tähän osoitettu riittävät resurssit. Laatukriteerit sekä ylikunnallinen yhteistyö on varmasti paikallaan.      

PS: Osittain samaa mieltä

Löytöeläinten saattaminen eteenpäin on monissa kunnissa vaikeaa ja vaatii löytäjältä huomattavaa uutteruutta. Ongelma vaatii korjausta. Lienee kuitenkin epärealistista, että kaikilta kunnilta voitaisiin vaatia samantasoisia palveluita, mutta tason parantamisessa ja kuntien yhteistyössä on varmasti mahdollisuuksia.            

RKP: Osittain samaa mieltä

Kunnilla on eläinsuojelulain mukaan velvollisuus huolehtia irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Laissa ei kuitenkaan määritellä tarkemmin millä tasolla hoidon tulisi olla. Käytännössä vapaaehtoisjärjestöt hoitavat asian kunnan puolesta ja on tärkeää että myös valvonta toimii jotta työ hoituu tyydyttävästi.    

KD: Osittain samaa mieltä

Löytöeläinten hoidosta tulee pitää huolta ja hoidon laatu varmistaa. Lisäresurssien tarve riippuu paljon kunnan tilanteesta kuten myös siitä, millä tasolla vapaaehtoistoiminta ja muu toiminnan rahoitus on.

KESK: Osittain eri mieltä

Keskusta haluaa painottaa, että valtaosassa kuntia löytöeläinten hoidon laatu on asiaan kuuluvalla tasolla. Mahdollisiin epäkohtiin on puututtava, mutta emme halua lisätä tältä osin kunnille uusia velvoitteita. Tulevaisuudessa hyvinvointialueiden leveämmät hartiat tulevat helpottamaan resursointia. 

VÄITE 3: Eläinsuojeluvalvonnan ja erityisesti valvontaeläinlääkärien palkkaamiseen tarvittavia resursseja on lisättävä kunnissa.       

EOP: Täysin samaa mieltä

Yhdistystoiminnassa törmää usein tilanteeseen, ettei valvontaeläinlääkäriä saa kiinni, tai valvontaeläinlääkäri ei katso aiheelliseksi tehdä asialle mitään. Tämä on monesti tulkittavissa liian suureksi työmääräksi. Valvontaeläinkääkärien ja eläinsuojeluvalvonnan  tulee saada tarvittavat resurssit käyttöön, jotta he voivat toimia omalla toiminta-alueellaan ja he voivat käsitellä ja reagoida kaikkiin heille tuleviin ilmoituksiin.      

FP: Täysin samaa mieltä

Valvontaeläinlääkärit ovat Suomessa ylityöllistettyjä, mikä on johtanut valvontaeläinlääkärien ylikuormittumiseen. Tämä heijastuu sekä valvonnan puutteena että eläinten hyvinvoinnin laiminlyönteinä. Feministinen puolue ei hyväksy eläinten tehotuotantoa, mutta valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevien tuotantoeläinten kohdalla on kuitenkin erityisen tärkeää kyetä lisäämään valvontaa eläinten parhaan mahdollisen hyvinvoinnin varmistamiseksi.            

VAS: Täysin samaa mieltä

Vaaliohjelmastamme: ”Kuntiin nimetään päivystävä valvontaeläinlääkäri. Perustetaan eläinsuojelutoimijoiden yhteistyöelin, johon kuuluvat eläinsuojelujärjestöt, poliisi ja paikallinen eläinsuojelu. Tehdään yhteistyötä poliisin kanssa erityisen eläinsuojelupoliisin nimeämiseksi kuntaan.” 

VIHR: Täysin samaa mieltä

Suomessa paljastuu säännöllisesti vakavia eläinsuojelurikoksia ja pitkään jatkunutta eläinten puutteellista hoitoa tai huonoa kohtelua. Valvonnan puutteista kertoo se, että viranomaiset eivät aina saa ajoissa tietoa tilanteesta tai heillä ei ole riittäviä keinoja puuttua siihen. Eläinsuojeluneuvontaa ja -valvontaa tulisi yhä enemmän yhdistää ja taata niille riittävät resurssit ja riittävä määrä valvontaeläinlääkäreitä.              

LIIKE NYT: Täysin samaa mieltä

N/A      

KOK: Osittain samaa mieltä

Selvitysten mukaan valvontaeläinlääkärien jaksamisessa on selkeitä puutteita. Eläinsuojeluvalvontaa on yleisesti syytä kehittää. Esimerkiksi Helsingin poliisilaitos perusti vuonna 2018 Suomen ensimmäisen eläimiin liittyviin rikoksiin keskittyvän tutkintaryhmän, mikä on ollut positiivisin muutosaskel eläinsuojelussa pitkään aikaan.      

SDP: Osittain samaa mieltä

Tilanteet ja resurssien tarve vaihtelee kunnittain. Tärkeää on, että käytössä on riittävät resurssit joka kunnassa. Eläinsuojeluvalvonta on varmasti asia, jota ei voi tehdä liikaa. Tärkeää on kohdistaa resurssit tehokkaasti.          

PS: Osittain samaa mieltä

Kuten edellisessäkin kohdassa, erot kuntien välillä ovat suuret. Eläinlääkäreiden määrän täytyy olla riittävällä tasolla eivätkä he saa väsyä työtaakan alle.     

RKP: Osittain samaa mieltä

Asia on tietenkin hoidettava hyvin. Kuntien on varmistettava, että resurssit ovat oikealla tasolla. 

KD: Osittain samaa mieltä

Myös tässä asiassa on paljon kuntakohtaisia eroja. Lisäresurssien tarve riippuu näin ollen vallitsevasta tilanteesta.          

KESK: Osittain samaa mieltä

Keskusta haluaa pitää huolta eläinten hyvinvoinnista. Eläinsuojeluvalvonnan ja valvontaeläinlääkäreiden resurssien lisäksi on tärkeää huolehtia kunnaneläinlääkärien resursoinnista. Keskustan tavoitteena on, että apu pitää saada riittävän nopeasti myös eläimille eivätkä välimatkat saa koitua sellaisiksi, joissa eläimet kärsivät saavutettavuuden vuoksi. Mikäli kunnille määrätään lisää tehtäviä, on pidettävä huolta riittävästä rahoituksesta. 

VÄITE 4: Kuntien on puolitettava julkisten ruokailujen lihankulutus vuoteen 2026 mennessä.           

EOP: Täysin samaa mieltä

EOP kyseenalaistaa vallitsevan lihanormin ja haluaa tehdä kasvisruoasta uuden normaalin. Kaikilla kunnallisilla sektoreilla, kuten päiväkodeissa, kouluissa, ikääntyneiden palveluissa ja sairaaloissa on taattava kaikille halukkaille päivittäin täysipainoinen vegaaninen vaihtoehto. Kasvisruokapäivien määrää kaikille ruokailijoille tulee kasvattaa. Eläinoikeuspuolueen näkökulmasta keskeisintä on aina eläimen lähtökohta perustellessamme kasviperäisen ruoan tarjonnan lisäämistä.        

FP: Täysin samaa mieltä

Feministinen puolueen kuntavaaleissa ajama tavoite on, että kuntien julkisissa ruokapalveluissa tarjotut ateriat ovat pääasiassa kasviperäisiä vaalikauden loppuun mennessä. Kasvispainotteiset ruokailut sekä pienentävät merkittävästi kuntien välillistä ympäristökuormitusta että ohjaavat osaltaan ruoan tuotantoa eläinystävällisempään suuntaan.       

VAS: Täysin samaa mieltä

Vaaliohjelmassamme linjataan seuraavaa: ”Eläinten oikeuksien toteutumisessa tärkein askel on siirtyä käyttämään julkisten ruokapalveluiden hankinnassa yhä enemmän kasvipohjaisia tuotteita. Niiden osuutta nostetaan vähintään 50 prosenttiin hankinnoista.”.          

VIHR: Täysin samaa mieltä

Julkiset toimijat voivat näyttää esimerkkiä kasvipohjaisen ruuan suosimisessa. Kunnat päättävät esimerkiksi koulujen ja muiden kunnan palveluiden ruokavalinnoista. Samalla julkisissa ruokailuissa voidaan tarjota tietoa ja opastusta terveellisestä kasvipohjaisesta ruokavaliosta. Julkisilla hankinnoilla edistetään kasvistuotteiden menekkiä ja kehittämistä, jolloin niillä on myös kerrannaisvaikutuksia, kun kokemus kasvistuotteista lisääntyy. Hallituksen tavoitteena on lisätä kasvispainotteisen ruoan osuutta julkisissa hankinnoissa ja ruokapalveluissa.         

LIIKE NYT: Osittain eri mieltä

Emme ota kantaa ruokailuun ja sen yksityiskohtiinliittyviin suosituksiin, joiden alkuperäisen kokonaisuudenlaadinnan perusteena on asiantuntijoiden tekemät suositukset ruokien koostumuksesta tai ravintopitoisuudesta sekä muusta asiaan liittyvästä. Kannatamme kuitenkin kasvisvaihtoehtojen laajentamista ja uusienkin vaihtoehtojen tuomista tarjoomaan lisänä kokonaisuutta. Lisäksi toivomme, että suosittaisiin lähellä tuotettua sekä kotimaista alkuperää olevaa raaka-ainetta tarjottavaan ruokaan liittyen. Toki, jos mahdollista, luomu olisi aina parempi vaihtoehto ja huomioiden myös esim. eläinten hyvinvointi sekä sen parantaminen kaikissa valinnoissa. Kotimaisen tuotannon sekä lähiruuan suosinnassa juuri otetaan huomioon mm. ekologisuus, työllistävä vaikutus sekä paremmin hoidetut prosessit ja valvonta.

KOK: Osittain eri mieltä

Poliitikkojen pitäisi jättää ruokailusuositukset ravitsemusasiantuntijoille, jotka tokikin yleisesti puoltavat lihan kulutuksen vähentämistä. On hyvä muistaa, että kasvisruokavalion suosion takana piilee valtava taloudellinen potentiaali. Tätä faktaa vasten on oikeutettua asettaa kasvis- ja hyönteisproteiini reilulle pelikentälle suhteessa maito- ja lihatuotteisiin. Kunnat voivat lisätä kasvisruokailun houkuttavuutta esimerkiksi sijoittamalla kasvisvaihtoehdon ensimmäiseksi ruokalinjastolla.             

SDP: Osittain samaa mieltä

Kuntien on hyvä suosia kasvis- ja kalaruokaa julkisissa ruokahankinnoissa ja silloin kun tarjotaan lihaa, suosia vastuullisesti tuotettua, kotimaista sekä erityisesti lähi- ja luomulihaa. SDP on sitoutunut hallitusohjelman linjaukseen, jonka mukaan julkisissa hankinnoissa ja ruokapalveluissa lisätään kasvispainotteisen ruoan osuutta. Lihan, kananmunien ja maidon osalta kuntia ohjataan suosimaan suomalaista lähi- ja luomutuotantoa.  

PS: Osittain eri mieltä

Kasvisruoan suosio lisääntyy koko ajan, ja on hyvä, että julkisissa ruokailuissa, kuten kouluissa, sitä on aina tarjolla. Emme kuitenkaan pidä hyvänä, että lapsia pitäisi kouluissa ohjata hylkäämään lihansyönti. Ennemminkin julkisissa ruokahankinnoissa pitäisi huolehtia paremmin siitä, että ruoka on ravintopitoista, mahdollisimman lähellä tuotettua ja monipuolista. Pakolliset kasvisruokapäivät eivät ole olleet menestys, koska pakko harvoin on.          

RKP: Osittain eri mieltä

Lisääntynyt kasvis- ja vegaaniruoan tarjonta kunnissa on hyvä asia. Tämä kehitys on jatkettava. Puolittaminen ei kuitenkaan ole oikea tie eteenpäin, vaan meidän on turvattva että eläinten oikeuksia turvataan käytetyissä animaalissa tuotteissa ja että riittävässä määrin käytämme lähittuotettua ruokaa. 

KD: Osittain eri mieltä

Pidämme tärkeänä kasvisruokavaihtoehtojen lisäämistä julkisissa ruokailuissa, mutta tätä ei tule rinnastaa liharuuan vähentämiseen. Ihmisten valinnat vaikuttavat tarjontaan.            

KESK: Täysin eri mieltä

Keskusta haluaa, että julkisessa ruokailussa tarjotaan terveellistä ja monipuolista ruokaa, joka on vastuullisesti ja kestävästi tuotettua. Kotimaisten kasvisten, lihan, maitotuotteiden ja muiden elintarvikkeiden osuutta ruokailussa pitää siksi yhä lisätä.  Kuntien on syytä välttää ulkomaisia raaka-aineita, joiden tuotannossa on käytetty menetelmiä, jotka ovat Suomen lainsäädännössä kiellettyjä. Keskusta haluaa puolittaa ulkomaisen ruuan käytön keittiöissä vuoteen 2026 mennessä. 

VÄITE 5: Kuntiin tulee perustaa eläinsuojelutoimijoiden yhteistyöelin, joka vastaa kunnallisen eläinten hyvinvointisuunnitelman laatimisesta ja seuraamisesta. 

EOP: Täysin samaa mieltä

Kuntiin tulee perustaa eläinsuojelutoimijoiden yhteistyöelin. Mukana voi olla pelastuslaitokset ja vapaapalokunnat, ensihoito, kunnallisen löytöeläinpaikan pitäjä, sosiaalipuolen henkilö, paikallinen eläinsuojeluyhdistys, poliisi, vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat ja kunnan eläinlääkäri. Viranomaisten ja yksityisten yhteisöjen tulee tehdä tiiviimpää yhteistyötä etenkin eläinsuojeluongelmien ennaltaehkäisyssä. Kuntien tulee nimetä taho, joka vastaa hoitoa tarvitsevien luonnonvaraisten eläinten kuljetuksesta ja hoidosta koituvista kustannuksista.

FP: Täysin samaa mieltä

Eläinsuojelutoimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettu eläinten hyvinvoinvointisuunnitelma auttaa kuntia jäsentämään ja arvioimaan työtään eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi. Matalan kynnyksen keskusteluyhteys ja tiedonkulku viranomaisten ja eläinsuojelujärjestöjen sekä asukkaiden välillä on varmistettava joka kunnassa. 

VAS: Täysin samaa mieltä

Vaaliohjelmastamme: ”Kuntiin nimetään päivystävä valvontaeläinlääkäri. Perustetaan eläinsuojelutoimijoiden yhteistyöelin, johon kuuluvat eläinsuojelujärjestöt, poliisi ja paikallinen eläinsuojelu. Tehdään yhteistyötä poliisin kanssa erityisen eläinsuojelupoliisin nimeämiseksi kuntaan.” 

VIHR: Täysin samaa mieltä

Kuntiin tulisi perustaa paikallisia eläinsuojelun yhteistyöryhmiä, joiden tehtävänä on eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja eläinsuojeluongelmien ennaltaehkäisy. Kunnilta ja maakunnilta tulisi edellyttää suunnitelmaa eläinsuojelun edistämiseksi alueella. Myös poliisien, pelastustyöntekijöiden ja tuomioistuinten osaamista eläinsuojeluasioissa ja -rikoksissa on tarpeen vahvistaa. Vapaaehtoisilla ja järjestöillä on paljon osaamista eläinsuojeluasioista, ja myös niiden tulisi olla edustettuina yhteistyössä. 

LIIKE NYT: Täysin samaa mieltä

N/A      

KOK: Täysin samaa mieltä

Viranomaisten yhteistyössä on vielä parannettavaa, jotta tilanteisiin voitaisiin puuttua ennakoitavasti. Esimerkiksi Suomen eläinsuojelu ry:n selvityksen mukaan yli 70 prosenttia virkaeläinlääkäreistä koki, että alueen poliisi ei tunne eläinsuojelulakia riittävän hyvin. 

SDP: Ei osaa sanoa

Ainakin pienten kuntien osalta tämä kuulostaa byrokraattiselta mutta kenties voi toimia suuremmissa kunnissa. Pääasia, että kunnan eläinsuojelutoimijat ja virkamiehet tekevät hyvää yhteistyötä.    

PS: Osittain samaa mieltä

Ajatus on hyvä, mutta on syytä muistaa, että pelkät byrokraattiset elimet tai näiden suunnitelmat eivät itsessään tee asioita paremmiksi. Realismia on myös ymmärtää, että kaikilla kunnilla ei ole mahdollisuuksia tähän. Koska resursseja on syytä priorisoida, olisi ne kuntien eläinsuojelutyössä syytä kohdistaa kyselyn kohdissa 1-3 käsiteltyihin kohteisiin.               

RKP: Osittain samaa mieltä

Joissain kunnissa voi olla tarve vahvistaa sektoreiden ylittävää yhteistyötä jotta voidaan turvata eläinsuojelun toimivuus. Näissä tapauksissa tuemme ehdottomasti ajatusta yhteistyöelimen perustamista.     

KD: Osittain eri mieltä

Pakollisen yhteistyöelimen perustaminen ei välttämättä ole paras tapa, vaan kunkin kunnan tasolla tulee päättää, miten asiasta pystytään parhaiten huolehtimaan, kuten myös erilaisten suunnitelmien laatimisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.     

KESK: Osittain samaa mieltä

Keskusta pitää eläinten hyvinvoinnin ylläpitämistä erittäin tärkeänä. Eläinsuojelutoimijoiden yhteistyötä voidaan parantaa, on kuitenkin tärkeä pitää huolta, että emme lisää kuntien hallinnollista taakkaa ilman lisäresursseja.