SDP


SDP

Tutustu SDP:hen: www.sdp.fi

Tältä sivulta löydät SDP:n vastaukset Animalian ja SEY:n syksyllä 2013 tekemään eläinpoliittiseen kyselyyn. Alta löydät myös puolueen kansanedustajien eläinsuojeluun ja eläimiin liittyvät valtiopäivätoimet.

Animalian ja SEY:n eläinpoliittinen kysely

1. Miten puolueenne toimii eläinsuojelun edistämiseksi? Mitä poliittisia toimenpiteitä eläinsuojelun edistämiseksi puolueenne on kuluvalla hallituskaudella tehnyt?

Suurin osa eläinsuojeluun liittyvistä poliittisista toimenpiteistä tapahtuu maa- ja metsätalousministeriön toimialalla, joten vaikuttaminen tapahtuu tällä hallituskaudella lähinnä hallitusohjelman kirjausten kautta. Hallitusohjelmassa nostetaan esiin eettisen tuotannon edistäminen:

Eettisen elintarviketuotannon keskeinen tekijä on tuotantoeläinten hyvinvointi. Eläinvalvontaa ja sen rahoitusta vahvistetaan ja sitä suunnataan riskiperusteisesti. Maa- ja metsätalousministeriöön on hallitusohjelman mukaisesti perustettu eläinsuojeluasiamiehen virka. Eläinlääkärien saatavuutta on parannettu kannustamalla kuntia valvontaeläinlääkärivirkojen perustamiseen. Tällä onkin saatu lisää voimavaroja ja ammattitaitoa erityisesti eläinsuojeluvalvontaan. Eläintautilain uudistuksella tehostetaan tautien seurantaa ja torjuntaa. Eläintilallisten työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen kiinnitetään huomiota. Lisäksi hallitusohjelmassa on mukana luomutuotannon edistäminen, jolla on joitakin eläinten hyvinvointiin myönteisesti vaikuttavia piirteitä, lähinnä tilavaatimusten ja ulkoilua koskevien vaatimusten osalta.

2. Mitä puolueenne pitää suurimpina epäkohtina eläinsuojelussa Suomessa?

Eläinsuojelurikosten ja rikkomusten ennaltaehkäisy ja eläinlääkinnän saatavuuden turvaaminen edellyttää lisävoimavaroja.

3. Onko puolueenne mielestä Suomen eläinsuojelulaki riittävällä tasolla? Miksi on tai jos ei ole, miten sitä tulisi muuttaa?

Eläinsuojelulain on uudistamisen yhteydessä eläinsuojelurikkomuksien seuraamuksia on tiukennettava. Vahingoittuneiden luonnonvaraisten ja löytöeläinten hoidosta on huolehdittava.

4. Onko puolueenne mielestä eläinsuojeluvalvonta hoidettu Suomessa riittävän hyvin? Jos ei, miten tilannetta pitäisi mielestänne parantaa?

Valvontaeläinlääkärien määrälliseen lisäämiseen on akuutti tarve.

5. Onko puolueessanne erityistä ryhmää tai toimielintä, jolle eläinsuojeluasiat kuuluvat?

6. Suomalainen kotieläintuotanto ei ole ongelmatonta, ja kotieläintuotanto on myös yksi merkittävistä ilmastonmuutosta edistävistä tekijöistä.
a) Mitä puolueenne pitää suomalaisen kotieläintuotannon keskeisimpinä ongelmina, ja miten puolueenne on ongelmia pyrkinyt ratkaisemaan?

Kotieläintuotannon eettisyys on varmistettava tutkimukseen perustuvilla eläinsuojelunormeilla ja niiden valvonnalla. Lisäksi kuluttajien mahdollisuuksista saada tietoja elintarvikkeiden tuotannossa käytetyistä menetelmistä on huolehdittava. Maataloustuet on sidottava entistä tiukemmin ympäristön tilasta huolehtimiseen. Maatalouspolitiikassa tulee tukea luomutuotannon ja eläinten hyvinvoinnin huomioon ottavien tuotantotapojen kehittymistä.

Tuemme kaikkia niitä toimia, jotka edistävät terveellisen ja vastuullisesti tuotetun sekä kohtuuhintaisen suomalaisen ruoan asemaa.

b) Pitäisikö eläinten hyvinvointia ja ilmastonsuojelua edistää ruokapoliittisella linjauksella, joka edistäisi nykyistä kasvis- ja luomupainotteisempaa ruokailua?

Ruokapolitiikan tulee edistää terveellisempiä ruokailutottumuksia ja inhimillisiä tuotantotapoja. Nämä ovat usein sidoksissa myös eläinten hyvinvointiin, luonnon kannalta järkeviin ratkaisuihin ja sitä kautta myös ilmastoon. Kaikkiaan haitallisinta tämän koko kuvan kannalta on se, että mahdollisimman halpa hinta on se, mikä ruoan suhteen painaa osto- ja hankintapäätöksissä eniten. Suomalainen käyttää tuloistaan keskimäärin 12 prosenttia ruokaan. Laadukkaiden vaihtoehtojen tulisi olla mahdollisimman hyvin kuluttajien valittavissa. Tässä on koko suomalaisen maatalouden suuri mahdollisuus: laadukas ja puhdas tuotanto. Kyse on laajasti ottaen myös kansanterveydellisestä näkökulmasta ja ihmisten hyvinvoinnista.

Hallitus julkaisi keväällä periaatepäätökset lähi- ja luomuruuasta:

7. Mikä on puolueenne kanta turkistarhaukseen, turkistarhauksen tulevaisuuteen Suomessa sekä tarhauksen tukemiseen yhteiskunnan varoin, esimerkiksi investointitukien ja lomitusjärjestelmän kautta? Entä millä tavoin puolueenne mielestä turkistarhaukseen liittyviä eettisiä ja hyvinvointiin liittyviä epäkohtia tulee ratkaista?

Kaiken kotieläintuotannon tulee olla eettisesti kestävää ja ottaa huomioon eläimen sisäsyntyiset tarpeet. Eläinten hyvinvointi ja eettisesti kestävä kohtelu täytyy varmistaa tutkimukseen perustuvilla eläinsuojelunormeilla ja niiden asianmukaisella ja riittävästi resursoidulla valvonnalla.

SDP ei puolla turkistarhauksen kieltämistä, mutta haluaa turkistuottajilta yhteiskunnallista, sosiaalista ja eettistä vastuuta. Toimimme sen puolesta, että turkiseläinten maastavienti säädetään luvanvaraiseksi ja turkiseläinten vienti kielletään maihin, joissa olosuhteet ovat todistettavasti huonot ja eläinsuojelulainsäädäntö kehittymätöntä. Turkistarhauksessa tulee ottaa käyttöön riittävän tilavat, virikkeelliset häkit.

8. Panostaako valtio puolueenne mielestä riittävästi koe-eläinten määrän vähentämiseen ja eläinkokeiden vaihtoehtojen kehittämiseen?

Siitä, mikä on riittävä panostus, ei tällä hetkellä ole olemassa varsinaista puolueen linjausta. Hallitusohjelman mukaisesti kuitenkin edistetään eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä, ja pidämme tätä hyvänä suuntana.