SEY ja Animalia: EU-komission on parannettava eläinkuljetuksia koskevaa lainsäädäntöä


 – EFSA:n tieteellinen raportti vaatii useita muutoksia eläinkuljetusten käytäntöihin

Animalian ja SEY:n tiedote 17.1.2011

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) julkaisi viime viikolla tieteellisen kannanoton koskien eläinten hyvinvointia kuljetusten aikana. Kannanotossa annetaan lukuisia suosituksia eläinten hyvinvoinnin parantamisesta kuljetusten aikana. Kun nyt voimassaoleva laki hyväksyttiin, komissio sitoutui tekemään suosituksia kuljetusautojen tilamääräyksistä sekä kuljetusten kestosta. Kuljetusyrityksiä varoitettiin, että mikäli ne jatkavat voimassaolevan lainsäädännön rikkomista, tullaan ainoastaan lyhyet kuljetusmatkat sallimaan. Todisteet ovat osoittaneet, että lainsäädännön vaillinainen noudattaminen on EU:ssa yleistä ja että kuljetusten ylitäytöt sekä piittaamattomuus kuljetusten kestosta lisäävät eläinten kärsimyksiä.

EFSA suosittelee, että kuljetuksiin liittyvien eläintautiriskien vähentämiseksi tulisi tehdä suunnitelma, jossa tähdätään eläinkuljetusten määrän vähentämiseen. Kuljetuksia voidaan vähentää esimerkiksi kuljettamalla eläinten sijaan niiden sukusoluja sekä elävien teuraseläinten sijaan niiden ruhoja. Matka-aikoja tulisi vähentää teurastamalla eläimet mahdollisimman lähellä kasvatustilaa. Animalia ja SEY kannattavat EFSA:n suosituksia, mutta katsovat samalla, että eläinten hyvinvointia parantavia suosituksia tulisi soveltaa joka tapauksessa kaikissa eläinkuljetuksissa tautiriskeistä riippumatta.

”EFSA:n kannanotto tarjoaa lukuisia kehityskohteita, joita ovat esimerkiksi kuljetettavien eläinten määrän vähentäminen ja kuljetusaikojen lyhentäminen. Myös oikean lämpötilan määrittely kuljetusautossa, eläinten hyvä valmistelu kuljetukseen, niiden tarkkailu kuljetuksen aikana sekä riittävän tilan takaaminen jokaiselle eläimelle tarvitsisivat nykyistä enemmän panostusta. Nykyisen tutkimustiedon sekä todisteiden mukaan voimassaoleva eläinkuljetuslainsäädäntö ei ole riittävän tiukka, jotta se turvaisi eläinten hyvinvoinnin kuljetuksen aikana. Komission on aika tunnustaa nämä suositukset ja toimia niiden mukaan”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara.

Animalia ja SEY yhtyvät EU-maiden eläinsuojelujärjestöjen huoleen siitä, että vaikka nykyinen eläinkuljetuslainsäädäntö on ollut voimassa yli viisi vuotta, ei sitä vieläkään noudateta kunnolla. Säädökset edellyttävät, että jäsenvaltiot tekevät vuosittain tietyn määrän eläinkuljetustarkastuksia, joiden tuloksista on toimitettava raportti komissiolle seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Raportista tulee ilmetä, mitkä ovat suurimmat eläinsuojelulliset epäkohdat ja miten ne aiotaan korjata.

Eläinsuojelujärjestöjen kattojärjestö Eurogroup for Animals on äskettäin tutkinut jäsenvaltioiden eläinkuljetusraportit ja todennut, että monet jäsenvaltiot näyttävät pitävän raportointivelvoitetta pilkkanaan. Raportteja toimitetaan myöhässä tai niitä ei toimiteta ollenkaan, epäkohtien korjaamiseksi ei ole tehty suunnitelmia tai ne ovat riittämättömiä, raporttien tiedot ovat epäselviä ja epäluotettavia ja mikä kaikkein huolestuttavinta, komissio ei käy raportteja läpi eikä ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin.

”Suomi on hoitanut raportointivelvollisuutensa asianmukaisesti. Vuoden 2009 raportissa huolta herättää kuitenkin epäkohtien määrä: yli neljäsosassa tarkastetuista kuljetuksista löytyi huomautettavaa. Epäkohtien määrä on kaksinkertaistunut edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi epäkohdat pitkien kuljetusten lisävaatimusten noudattamisessa olivat vuonna 2009 yleisempiä kuin aiempina vuosina, mikä herättää erityistä huolta. Eläinsuojelujärjestöt ovat vuosikausia vaatineet pitkien teuraskuljetusten rajoittamista. Huolenaiheet pitkistä teuraskuljetuksista eivät näytä Suomessakaan olevan turhia, varsinkin kun teurastamoverkoston jatkuva supistaminen lisää ongelmia entisestään”, kommentoi SEYn toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

”Jäsenvaltioiden ja komission piittaamattomuus eläinten kärsimyksistä kuljetusten aikana EU-maissa sekä haluttomuus kantaa asiasta vastuuta on sietämätöntä. Eläinsuojelujärjestöt vaativat, että komissio käy eläinkuljetuslainsäädännön läpi ajatuksen kanssa ja ryhtyy tarvittaviin uudistuksiin pitäen samalla huolta siitä, että lainsäädäntö otetaan käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa”, päättää Ylisirniö.

Lisätietoja:

Animalia: Toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara, p. 050 384 5072, (09) 720 65 910, Kampanja- ja koulutuspäällikkö Kati Pulli, p. 045 775 01572. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@animalia.fi

SEY: Toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö, p. 050 371 2740, Viestintäpäällikkö Maria Blomster, p. 050 5572 463. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@sey.fi

Eurogroup for Animals: Martyn Griffiths, p. +32 (0)2 740 08 23, sähköposti m.griffiths[at]eurogroupforanimals.org

EFSA:n tieteellinen raportti

EU:n eläinkuljetusasetus 1/2005

EFSA:n raportin pääkohtia:

Suorat kuljetukset tulisi asettaa etusijalle, ei pysähdyksiä eikä pitkiä kuljetuksia.

Kaikkien kuljetusten aikana hevoset on laitettava omiin osastoihinsa, hevoskuljetusten ylärajaksi 12 tuntia, lautta- ja laivamatkat on laskettava mukaan kokonaiskuljetusaikaan, eläintiheyttä on pienennettävä.

Eläinten hyvinvointimittaristo on otettava käyttöön, jotta hyvinvoinnin taso voidaan määritellä.

Lisähuomiota on osoitettava lajeille, joita ei sisällytetty eläinkuljetusasetukseen 1/2005: vuohet, kanit, vastakuoriutuneet kanat.

Lämpötilaongelmat on otettava paremmin huomioon, siipikarjan ja sikojen sallitut kuljetuslämpötilat arvioitava uudelleen.

Eläinten valmistelu kuljetusta varten on otettava paremmin huomioon: eläinten käsittely, sikojen paastotus, eläinten kunnon arviointi.

Seurantajärjestelmät: mm. lämpötilan mittaus, ensimmäisen eläimen lastausajankohta ja viimeisen eläimen purkuajankohta.

Eläinten lastaustiheys: tämänhetkiset eläintiheydet eivät ole asianmukaisia ja ne ovat haitallisia lampaille, naudoille ja hevosille.

Suosituksia ja johtopäätöksiä on niin paljon, että eläinkuljetusasetuksen uudistaminen on tarpeen.

Vuonna 1980 perustetussa Eurogroup for Animalsissa on edustus useimmista EU-maiden eläinsuojelujärjestöistä. Järjestö on onnistunut ajamaan läpi useita EU-tason uudistuksia eläinsuojelulainsäädännössä. Eurogroup toimii eri puolilla Eurooppaa sijaitsevien jäsenjärjestöjensä edustajana Brysselissä. Eurogroupilla on laaja tieteellinen ja käytännön asiantuntemus eläinten hyvinvointiasioissa. Lisätietoa: www.eurogroupforanimals.org