Eläinpoliittinen kysely puolueille


kettukaupungilla

Järjestöt kysyivät mm. puolueiden kantaa turkistarhaukseen

Animalia ja SEY Suomen eläinsuojelu tekivät syksyllä 2013 Suomen eduskuntapuolueille eläinpoliittisen kyselyn. Vastaukset saatiin kaikilta kahdeksalta eduskuntapuolueelta. Tällä sivulla voit vertailla puolueiden kysymyksiimme antamia vastauksia.

Kysymykset

 1. Miten puolueenne toimii eläinsuojelun edistämiseksi? Mitä poliittisia toimenpiteitä eläinsuojelun edistämiseksi puolueenne on kuluvalla hallituskaudella tehnyt?
 2. Mitä puolueenne pitää suurimpina epäkohtina eläinsuojelussa Suomessa?
 3. Onko puolueenne mielestä Suomen eläinsuojelulaki riittävällä tasolla? Miksi on tai jos ei ole, miten sitä tulisi muuttaa?
 4. Onko puolueenne mielestä eläinsuojeluvalvonta hoidettu Suomessa riittävän hyvin? Jos ei, miten tilannetta pitäisi mielestänne parantaa?
 5. Onko puolueessanne erityistä ryhmää tai toimielintä, jolle eläinsuojeluasiat kuuluvat?
 6. Suomalainen kotieläintuotanto ei ole ongelmatonta, ja kotieläintuotanto on myös yksi merkittävistä ilmastonmuutosta edistävistä tekijöistä.
  a) Mitä puolueenne pitää suomalaisen kotieläintuotannon keskeisimpinä ongelmina, ja miten puolueenne on ongelmia pyrkinyt ratkaisemaan?
  b) Pitäisikö eläinten hyvinvointia ja ilmastonsuojelua edistää ruokapoliittisella linjauksella, joka edistäisi nykyistä kasvis- ja luomupainotteisempaa ruokailua?
 7. Mikä on puolueenne kanta turkistarhaukseen, turkistarhauksen tulevaisuuteen Suomessa sekä tarhauksen tukemiseen yhteiskunnan varoin, esimerkiksi investointitukien ja lomitusjärjestelmän kautta? Entä millä tavoin puolueenne mielestä turkistarhaukseen liittyviä eettisiä ja hyvinvointiin liittyviä epäkohtia tulee ratkaista?
 8. Panostaako valtio puolueenne mielestä riittävästi koe-eläinten määrän vähentämiseen ja eläinkokeiden vaihtoehtojen kehittämiseen?

1. Miten puolueenne toimii eläinsuojelun edistämiseksi? Mitä poliittisia toimenpiteitä eläinsuojelun edistämiseksi puolueenne on kuluvalla hallituskaudella tehnyt?

Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset
Olemme vaatineet elintarvikkeiden pakollisia alkuperämerkintöjä ja tietoa tuotantotavoista, jolloin kuluttaja voi vaikuttaa ostopäätöksillään siihen, millä tavoin elintarvikkeita tuotetaan. […] Keskustan Sirkka-Liisa Anttila oli maa- ja metsätalousministerinä edelläkävijä luodessaan suomalaista tiloille asti menevää ruuan jäljitettävyyttä. […] Yksittäiset Keskustan kansanedustajat ovat ottaneet kantaa esimerkiksi Belgian sininen -nautarodun tuonnin ja jalostamisen estämiseksi Suomessa, pentutehtailun lopettamiseksi sekä jalostuksen eettisten pelisääntöjen luomiseksi. Koko vastaus Tällä hallituskaudella on tehty monia parannuksia eläinsuojelun edistämiseksi. Kokoomuslaisen maa- ja metsätalousministerin johdolla on mm. ryhdytty uudistamaan eläinsuojelulakia, on perustettu eläinsuojeluasiamiehen tehtävä sekä laitettu alulle tai viety loppuun erilaisia asetustason uudistuksia eläintenpitoon liittyen esimerkkinä sikojen hyvinvointiasetus ja koe-eläinten valvotumpi tutkimustoiminta. Eläinsuojelun edistäminen on tärkeää kristillisdemokraateille. Tuotantoeläinten elinolosuhteet tulee olla hyvällä tasolla ja väärinkäytöksiin tulee puuttua valvonnan kautta. Olemme pyrkineet tuomaan esille esimerkiksi viljelijäperheiden työssä jaksamisen, jolla on suuri vaikutus myös tuotantoeläinten hyvinvointiin. Pidämme tärkeänä, että lainsäädännöllä varmistetaan riittävät ja kohtuuhintaiset lomitus- ja eläinlääkintäpalvelut. Olemme myös tuoneet esille mahdollisuuden ylläpitää pienempiä tuotantoyksiköitä Siirtymistä liian suuriin yksiköihin on mielestämme harkittava viisaasti, ettei uupumus uhkaa yrittäjää eivätkä taloudelliset riskit kasva kohtuuttomiksi. Liian suurissa yksiköissä eläinten hyvinvointi voi kärsiä. Eläinsuojeluvalvontaan pitäisi panostaa enemmän. Olemme ehdottaneet myös lisää varoja epäkohtien korjaamiseksi eläinsuojelussa.
RKP SDP Vasemmistoliitto Vihreät
Paljon on tehty hallitusohjelman mukaisesti. Eläinsuojeluasiamies on nimitetty, eläintautilaki uudistetaan, eläinvalvontaan panostetaan, lainsäädäntö eläinkokeiluista on uudistettu, eläinsuojelulainsäädännön kokonaisuudistus on työn alla. Suurin osa eläinsuojeluun liittyvistä poliittisista toimenpiteistä tapahtuu maa- ja metsätalousministeriön toimialalla, joten vaikuttaminen tapahtuu tällä hallituskaudella lähinnä hallitusohjelman kirjausten kautta. Hallitusohjelmassa nostetaan esiin eettisen tuotannon edistäminen. Koko vastaus Vasemmistoliiton poliittiseen tavoiteohjelmaan on kirjattu seuraavaa: 1) Saimaannorpan pelastamiseksi on kiellettävä verkkokalastus Saimaalla huhtikuusta kesäkuun loppuun. 2) Eläinsuojeluvalvontaa on lisättävä. Eläinsuojelurikoksien rangaistuksia on kovennettava. 3) Turkistarhaajille on luotava luopumisjärjestelmä, jolloin turkistarhauksesta voidaan luopua siirtymäajan jälkeen. Tarhojen sukupolvenvaihdoksista on luovuttava tukemalla siirtymistä toiseen elinkeinoon. 4) Petoeläinten suojelemiseen on panostettava ja salametsästys saatava loppumaan valvontaa ja lainsäädäntöä tiukentamalla. 5) Tuotantoeläimille on taattava mahdollisimman lajityypillinen elämä ja kivuton kuolema. Pitkän matkan teuraskuljetukset tulee kieltää. 6) Tehotuotannosta pitää luopua edistämällä ja tukemalla paikallista ruuan alkutuotantoa ja jalostusta. Eläinsuojelu on vihreille yksi politiikan keskeisimmistä alueista ja olemme toimineet monella rintamalla aktiivisesti eläinsuojelun parantamiseksi Suomessa. Viime hallituskaudella saimme ajettua läpi törkeän eläinsuojelurikoksen rikoslakiin. […] Nykyisen hallituksen ohjelmaneuvotteluissa toimimme aktiivisesti sen puolesta, että hallitusohjelmaan tuli laajat kirjaukset luomualan ja lähiruoan kehittämisohjelmasta sekä eettisen eläintuotannon kehittämisestä. Näitä kirjauksia on toteutettu hallituksessa […] Vihreiden tavoitteena on, että hallitusohjelman kirjauksia viedään aktiivisesti eteenpäin ja erityisesti, että uudesta eläinsuojelulaista tulee nykyistä tiukempi. Koko vastaus

2. Mitä puolueenne pitää suurimpina epäkohtina eläinsuojelussa Suomessa?

Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset
Yleisesti ottaen kaikki eläinten huono ja epäasiallinen kohtelu on väärin ja siihen on puututtava määrätietoisesti. Koko vastaus Kokonaisuuden kannalta yksi suurimmista epäkohdista on ihmisten omaan elämään liittyvien ongelmien (kuten päihteet, sairaudet ja uupuminen) heijastuminen eläinten hoitoon laiminlyönteinä. Erilaiset olosuhteet eri puolella maata on yksi epäkohta. Tämä koskee valvontaa mutta myös esimerkiksi maatalousyrittäjien lomituspalveluita. Kotieläintuotannossa ilmenee räikeitä laiminlyöntejä joskus myös Suomessa. Niiden tapausten esiintuominen ja ennaltaehkäisy on ehdottoman tärkeää.
RKP SDP Vasemmistoliitto Vihreät
Ajoittain dialogin puute eri toimijoiden kesken ja siitä johtuvat tilanteet. Eläinsuojelurikosten ja rikkomusten ennaltaehkäisy ja eläinlääkinnän saatavuuden turvaaminen edellyttää lisävoimavaroja. Vasemmistoliitto pitää yhtenä isona epäkohtana kaikkien tuotantoeläinten (ml. turkistarhat, ruuantuotanto) huonoja oloja ja huonoa kohtelua. Lisäksi salametsästyksen valvonta on riittämätöntä ja lainsäädäntö asian suhteen liian löysä. Eläinsuojelurikosten rangaistusjärjestelmää tulisi kehittää ja eläintenpitokieltoa tulisi vahtia tehokkaammin. Pahin ongelma on tuotantoeläinten elinolot, erityisesti turkistarhaus. Elinoloja on parannettava ja eläinten käyttöä on vähennettävä mm. kasvisruokaa lisäämällä.

3. Onko puolueenne mielestä Suomen eläinsuojelulaki riittävällä tasolla? Miksi on tai jos ei ole, miten sitä tulisi muuttaa?

Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset
Pääsääntöisesti on. Jotkut määräykset saattavat olla jopa ylimitoitettuja, mikäli ne aiheuttavat paljon kustannuksia, mutta eivät oleellisesti paranna eläinten oloja. Esimerkiksi hevostallien korkeusmääräykset voivat lopettaa monen tallin toiminnan. Toisaalta voitaisiin pohtia, pitäisikö lajityypillisen käyttäytymisen oikeutuksen vuoksi edistää säännöksiä myös lemmikkieläinten ulkoilutuksesta. Esimerkiksi isojen paimenkoirien pitäminen päivät pitkät ahtaissa sisätiloissa säälittää. Ei ole, sillä laki on osin vanhentunut. Eläinsuojelulakia uudistetaankin tällä hetkellä, ja kyseessä on laaja-alainen uudistushanke. On myös arvioitava eläinten tarkoituksenmukaista jalostusta ja perinnöllisten sairauksien ennaltaehkäisyä. Suomen eläinsuojelulaki on riittävällä tasolla. Tärkeintä on tällä hetkellä pyrkiä varmistamaan, että lakia noudatettaisiin kaikilla tasoilla ja koko maassa. Eläinsuojelulain tiukentaminen tulevaisuudessa on todennäköistä ja suotavaa, jos räikeitä eläinsuojelurikkeitä ilmenee lisää. On ensiarvoisen tärkeää opettaa lapset pienestä pitäen kunnioittamaan myös eläinten hyvinvointia. Suomessa suhtaudutaan eläimiin melko hyvin. Islamilaisissa maissa ja keski- ja eteläeuroopassa esimerkiksi eläinkuljetukset ovat monesti epäinhimillisesti hoidettuja.
RKP SDP Vasemmistoliitto Vihreät
Lainsäädännön eri osa-alueet on uudistettava säännöllisin väliajoin, tärkeää on että eläinsuojelulainsäädännön käynnissä oleva kokonaisuudistus perustuu tieteellisiin faktoihin. Eläinsuojelulain on uudistamisen yhteydessä eläinsuojelurikkomuksien seuraamuksia on tiukennettava. Vahingoittuneiden luonnonvaraisten ja löytöeläinten hoidosta on huolehdittava. Eläinsuojelulaki on ajastaan jäljessä. Eläinsuojelurikoksia koskevaa lainsäädäntöä tulisi tiukentaa, turkistarhaus tulisi kieltää ja tuotantoeläinten luonnollisten tarpeiden toteuttamisen mahdollisuuksia tulisi lisätä lainsäädännön kautta. Tilakokoja tulisi rajata, tällä voitaisiin ehkäistä tilanteita, joissa muutama henkilö on vastuussa useista sadoista eläinyksilöistä. Ei ole. Eläinsuojelulainsäädäntöä on tiukennettava niin, että se vastaa nykyisiin eläinsuojelun haasteisiin ja tietämykseemme eläinten kyvyistä ja tarpeista. Lainsäädäntöä on muutettava siten, että eläinsuojeluasetukset ja muut säädökset (kuten metsästyslaki) täyttävät eläinsuojelulain vaatimukset, eivätkä ole sen kanssa ristiriidassa. On varmistettava, että eläimillä on lainsäädännössä muusta omaisuudesta poikkeava erikoisasema, joka suojaa niitä tuntemiskykyisinä yksilöinä. Eläinsuojelurikoksia on pyrittävä ennalta ehkäisemään. Eläinten huostaanottoa on myös helpotettava tilanteissa, joissa eläinsuojelumääräyksiä on rikottu, vaikka eläinten hyvinvointi ei olisikaan vielä radikaalisti huonontunut.

4. Onko puolueenne mielestä eläinsuojeluvalvonta hoidettu Suomessa riittävän hyvin? Jos ei, miten tilannetta pitäisi mielestänne parantaa?

Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset
Pääsääntöisesti valvonta toimii. Ennaltaehkäisevään työhön pitäisi yhä panostaa. Säännölliset asiantuntijakäynnit eläinten pitopaikoissa ja eläinten omistajille suunnattu neuvonta ja valistus ovatkin lisääntyneet. Terveydenhuoltokäynnit ovat osana hyvinvointitukiehtoja. […] Valvontaeläinlääkärien turvattomuuteen tulee puuttua. […] Eläintenhoitajille, jotka ovat uupumuksen, taloudellisten syiden tai alkoholismin vuoksi kohdelleet eläimiä kaltoin pitää saada välittömästi kriisiapua. Koko vastaus ”Eläinsuojeluvalvonnassa on varmasti aina kehitettävää. Yksi konkreettinen askel olisi, että kaikki valvontaeläinlääkärien virat saataisiin täytettyä. Eläinsuojeluvalvontaa on pääsääntöisesti hoidettu hyvin mutta parantamisen varaa on kuitenkin. Esimerkiksi kuntien eläinsuojeluvalvonnasta vastaavia henkilöitä tulee olla tarpeeseen nähden riittävästi. Valvontaan pitäisi panostaa enemmän.
RKP SDP Vasemmistoliitto Vihreät
Viime hallituskaudella perustettiin uusia valtion piirissä olevia virkoja eläinlääkäreille nimenomaan eläinsuojelutehtäviin, kyseistä käytäntöä kehitetään yhä. Valvontaeläinlääkärien määrälliseen lisäämiseen on akuutti tarve. Eläinsuojeluvalvontaa tulisi lisätä ja vapaaehtoisista valvojista siirtyä työsuhteessa oleviin valvojiin. Tällöin työnantaja voisi olla esim. valtio tai kunta. Eläinsuojeluneuvojat voisivat jatkaa vapaaehtoisina. Vapaaehtoisen eläinsuojeluvalvonnan ongelma on valvojien auktoriteetin puute ja se, että he voivat ainoastaan neuvoa käyntikohteissa kohtaamiaan eläintenpitäjiä. Eläinsuojeluvalvonnassa on kehitettävää. Tarvitaan uusia toimintatapoja niin asiasta vastaavassa ministeriössä, lääneissä kuin kunnissakin. Eläinsuojelun kehittäminen ja valvonta on järjestettävä siten, että eläinsuojelusta vastaavilla viranomaisilla ei ole kaksoisroolia eläinten suojelun ja hyötykäytön edistämisessä. Juuri aloittaneen eläinsuojeluasiamiehen tulee osaltaan valvoa, että valvonta toimii. […] Eläinsuojeluviranomaisen tulee seurata eläimen kohtelussa ilmenneet laiminlyönnin seurauksena annettujen käskyjen tai määräysten noudattamista tiheillä uusintatarkastuksilla. Koko vastaus

5. Onko puolueessanne erityistä ryhmää tai toimielintä, jolle eläinsuojeluasiat kuuluvat?

Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset
Kansanedustaja Anne Kalmari on eduskunnan eläinsuojeluverkoston jäsen. […] Keskustalla ei ole erillistä eläinsuojeluasioita käsittelevää työryhmää. Koko vastaus Eläinsuojeluasiat ovat lähellä niin Kokoomuksen maaseutuvaltuuskuntaa kuin ympäristöverkostoakin. Puolueellamme ei ole erityisesti nimettyä henkilöä tai ryhmää, jonka vastuulla eläinsuojeluasiat ovat. Maa-ja metsätalousvaliokunnan edustajat käsittelevät näitä asioita. Meillä ei ole erillistä ryhmää asialle. Mutta eläinten hyvinvoinnista kiinnostuneita eläinystäviä löytyy.
RKP SDP Vasemmistoliitto Vihreät
Ei puolueen nimeämää ryhmää vaan erityisosaamista löytyy yksilötasolla Vasemmistoliitolla on ympäristötyöryhmä, jonka alaisuuteen myös eläinpolitiikka kuuluu. Tällä hetkellä puolueessa ei toimi erillistä eläinsuojeluryhmää. Vuonna 2008 puoluevaltuuskunta hyväksyi puolueen eläinpoliittisen linjapaperin. Sen jälkeen eläinpolitiikasta on linjattu poliittisessa ohjelmassa 2010, ympäristöohjelmassa 2011 ja periaateohjelmassa 2012.

6. Suomalainen kotieläintuotanto ei ole ongelmatonta, ja kotieläintuotanto on myös yksi merkittävistä ilmastonmuutosta edistävistä tekijöistä.

a) Mitä puolueenne pitää suomalaisen kotieläintuotannon keskeisimpinä ongelmina, ja miten puolueenne on ongelmia pyrkinyt ratkaisemaan?

Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset
Keskeisin ongelma on se, että eläinten hyvä hoito sekä eettinen ja ympäristöstä huolehtiva tuotantotapa ei näy tuottajan saamassa hinnassa. […] Turhia kustannuksia aiheuttavat säännökset ja byrokratia sekä tukileikkaukset ajavat suomalaista maataloutta kohti tyypillistä eurooppalaista tuotantotapaa, joka alkaa muistuttaa teollisuusmaista agribisnestä. Keskusta haluaa, että perheviljelmäpohjainen tuotantotapa säilyisi Suomessa. Olemme vaatineet myös hallitukselta konkreettisia toimia luomu-tuotannon edistämiseksi, sillä tällä hetkellä esimerkiksi luomumaitosopimuksia ei tehdä tiloille heikon menekin vuoksi. Koko vastaus ”Lainsäädäntöpuolella on tarvittu päivityksiä ja uudistusta, ja näitä onkin nyt laitettu alulle tai viety loppuun kokoomuslaisen maa- ja metsätalousministerin johdolla. Yhtenä eläinten hyvinvointiin vaikuttava tekijä on myös tuottajien hyvinvointi ja tuotannon kannattavuus. Jos maanviljelijä kamppailee tuottavuuskriisin ja uupumuksen kanssa, myös eläinten hyvinvointi on vaarassa. Siksi on tärkeää mm. EU-maataloustukineuvotteluissa huolehtia siitä, että maataloustuotanto olisi kannattavaa Suomessa myös tulevaisuudessa. Maataloudessa kehityssuunta on se, että tuotantoyksiköt suurenevat kaiken aikaa ja pienet tilat käyvät kannattomiksi. Haluamme edistää mahdollisuutta ylläpitää pienempi tiloja ja erityisesti sitä, että maataloustuotanto olisi mahdollista koko maassa. Tämä parantaisi myös mahdollisuutta lähiruoan kulutukseen ja vähentäisi kuljetustarvetta. On hyvä, että esim. kanaloissa häkkejä on suurennettu ja kanalat, joissa kanat saavat olla vapaana, lisääntyvät. Eläinten tila liikkua ja eläinten kohtelu ovat haasteellisia asioita tulevaisuudessakin. Suomi on kuitenkin edelläkävijä näissä asioissa.
RKP SDP Vasemmistoliitto Vihreät
Kannattavuuden heikkous on suurin huolenaihe. Parannettu kannattavuus ja maanviljelijöiden taattu jaksaminen työssään ovat tehokkaat tavat parantaa eläinsuojelua kotieläintuotannossa. Mahdollisuus kansallisille tukitoimenpideille on taattava kompensaatioksi lyhyelle viljelykaudelle. Kotieläintuotannon eettisyys on varmistettava tutkimukseen perustuvilla eläinsuojelunormeilla ja niiden valvonnalla. Lisäksi kuluttajien mahdollisuuksista saada tietoja elintarvikkeiden tuotannossa käytetyistä menetelmistä on huolehdittava. Maataloustuet on sidottava entistä tiukemmin ympäristön tilasta huolehtimiseen. Maatalouspolitiikassa tulee tukea luomutuotannon ja eläinten hyvinvoinnin huomioon ottavien tuotantotapojen kehittymistä. Tuemme kaikkia niitä toimia, jotka edistävät terveellisen ja vastuullisesti tuotetun sekä kohtuuhintaisen suomalaisen ruoan asemaa. Kyllä. Vasemmistoliito vaatii tätä myös kaikissa ohjelmissaan ja asiakirjoissaan. On kuitenkin muistettava, ettei ihmisten kulutusvalintoihin voi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti vaikuttamatta koko yhteiskuntapolitiikkaan. Poliittisilla päätöksillä on mahdollistettava myös vähävaraisten ruokakuntien kasvisruokailu. Suuri osa suomalaisesta kotieläintuotannosta on kestämätöntä eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta. Vihreiden mielestä tuotantoeläinten hyvinvointivaatimuksia on kiristettävä tuntuvasti. On lisättävä tilaa, kiinteä alusta ja mahdollisuus ulkoiluun. Eläinten kytkeminen tai pitäminen karsinassa paikallaan ympärivuorokautisesti on kiellettävä. Eläimillä on oltava mahdollisuus lajilleen ja iälleen tyypillisiin sosiaalisiin kontakteihin ja vuorokausirytmiin. Kipua aiheuttavat toimenpiteet on sallittava vain eläinlääkärille kivunlievitystä käyttäen. Vihreiden mielestä maaseudun investointitukia tulisi suunnata eläinten elinoloja parantaviin investointeihin.

b) Pitäisikö eläinten hyvinvointia ja ilmastonsuojelua edistää ruokapoliittisella linjauksella, joka edistäisi nykyistä kasvis- ja luomupainotteisempaa ruokailua?

Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset
Keskusta kannattaa etenkin kotimaisten, lähellä tuotettujen viljojen ja kasvisten sekä luonnostamme saatavien marjojen, sienien yms. käytön lisäämistä. […] Julkisten ruokahankintojen minimi laatuvaatimusehto tulee olla Suomen lainsäädännön taso. Koko vastaus Kokoomus on vienyt eteenpäin toimenpiteitä luomu- ja lähiruoan osuuden kasvattamiseksi. Kokoomus näkee lähi- ja luomuruoalla olevan monia etuja, yhtenä niistä on juuri eläinten hyvinvointi. Kun käytetään lähellä tuotettua ruokaa, voidaan varmistua eläinten asianmukaisesta kohtelusta ja esimerkiksi kuljetuksista johtuvat ilmastopäästöt voidaan minimoida. Kasvisten käytön lisääminen on myös tärkeää, ja tässä muiden etujen lisäksi painavat myös kansanterveydelliset näkökohdat. Kannatamme lämpimästi kasvis- ja luomupainotteisemman ruokavalion edistämistä. Olemme esimerkiksi pitäneet esillä mahdollisuutta lisätä luomu- ja lähiruoan käyttöä julkisissa hankinnoissa. Kasvisruokailua voidaan edistää mutta on tärkeää kuitenkin varmistaa ihmisten valinnanvapaus ruokatottumusten suhteen. Kasvisruoan suosio on kuitenkin koko ajan kasvamaan päin ja pidämme tätä hyvänä asiana. Ihminen on sekaruokainen. Lihaa ja kasviksia. GMO-vapaa ruokatuotanto ja viljely Suomessa ovat tavotteitamme tulevaisuudessakin.
RKP SDP Vasemmistoliitto Vihreät
Tärkeät toimenpiteet ovat tiukemmat vaatimukset tuotteiden jäljitettävyyteen ja alkuperän todistavan merkinnän absoluuttinen vaatimus jotta kuluttajat voivat tehdä omat valinnat. Toinen tärkeä toimenpide luomutuotannon vahvistukseksi olisi tuottajien tiivistynyt yhteistyö tuottaja- ja toimialajärjestöjen kautta EU:n suositusten mukaan. Olisi tärkeää vahvistaa julkisia hankintoja koskevaa osaamista julkisella sektorilla. Ruokapolitiikan tulee edistää terveellisempiä ruokailutottumuksia ja inhimillisiä tuotantotapoja. Nämä ovat usein sidoksissa myös eläinten hyvinvointiin, luonnon kannalta järkeviin ratkaisuihin ja sitä kautta myös ilmastoon. […] Laadukkaiden vaihtoehtojen tulisi olla mahdollisimman hyvin kuluttajien valittavissa. Tässä on koko suomalaisen maatalouden suuri mahdollisuus: laadukas ja puhdas tuotanto. Kyse on laajasti ottaen myös kansanterveydellisestä näkökulmasta ja ihmisten hyvinvoinnista. Hallitus julkaisi keväällä periaatepäätökset lähi- ja luomuruuasta. Koko vastaus Kyllä. Vasemmistoliito vaatii tätä myös kaikissa ohjelmissaan ja asiakirjoissaan. On kuitenkin muistettava, ettei ihmisten kulutusvalintoihin voi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti vaikuttamatta koko yhteiskuntapolitiikkaan. Poliittisilla päätöksillä on mahdollistettava myös vähävaraisten ruokakuntien kasvisruokailu. Kyllä. Kuntien käyttöönottamat kasvisruokapäivät ovat hyvä alku. Kouluissa ja työpaikoilla tulisi aina tarjota laadukasta kasvisruokaa ja eri keinoin opettaa ihmisiä kasvisruoan syöntiin. Lihansyöntiä edistävät valtion tukemat kampanjat tulee lopettaa.

7. Mikä on puolueenne kanta turkistarhaukseen, turkistarhauksen tulevaisuuteen Suomessa sekä tarhauksen tukemiseen yhteiskunnan varoin, esimerkiksi investointitukien ja lomitusjärjestelmän kautta? Entä millä tavoin puolueenne mielestä turkistarhaukseen liittyviä eettisiä ja hyvinvointiin liittyviä epäkohtia tulee ratkaista?

Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset
Turkistarhaus on laillinen elinkeino, jonka suurin osa suomalaisista hyväksyy. Keskusta tukee turkistarhauksen kehittämistä Suomessa myös investointitukien ja lomituksen kautta. Kokoomuslaisten keskuudessa on sekä turkistarhauksen puolustajia että sen lakkauttamisen kannattajia. Epäkohtien ratkaisussa ja ennaltaehkäisyssä olennaista on valvonta, niin viranomais- kuin alan omavalvontakin. Turkiseläinten terveydenhuoltojärjestelmä on myös tärkeä työkalu, samoin kuin turkiseläinten suojelua koskeva asetus, jota parhaillaan uudistetaan maa- ja metsätalousministeriössä. Turkistarhaus on puolueemme mielestä yksi tärkeä ja työllistävä elinkeino, jolla on paikallisesti erittäin suuri merkitys. Pidämme kuitenkin tärkeänä sitä, että eläinten hyvinvoinnista huolehditaan. Lomitusjärjestelmät ovat tärkeitä myös eläinten hyvinvoinnin kannalta. Eläimet tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa mikä ei aina ole mahdollista ilman toimivaa lomitusjärjestelmää. Hyvinvoivat tarhaajat pystyvät myös paremmin huolehtimaan eläinten hyvinvoinnista. Turkisyrittäjyyttä kannatimme, mutta turkisyrittäjien on panostettava entistä enemmän eläinten hyvinvointiin, ei pelkästään kiiltävään turkkiin.
RKP SDP Vasemmistoliitto Vihreät
RKP tukee turkistuotannon kehittämistä vastuuta tuntevana laillisena elinkeinona. Valtakunnallinen eläinten terveydenhuolto-ohjelma olisi laajennettavaa koskemaan myös turkistarhausta. Turkistarhaajien työkyvyn turvaamiseksi lomituspalvelujen saatavuus on avainasemassa.RKP kannattaa myös ympäristöinvestointien ja eläinten hyvinvoinnin edistävien investointien tukea. SDP ei puolla turkistarhauksen kieltämistä, mutta haluaa turkistuottajilta yhteiskunnallista, sosiaalista ja eettistä vastuuta. Toimimme sen puolesta, että turkiseläinten maastavienti säädetään luvanvaraiseksi ja turkiseläinten vienti kielletään maihin, joissa olosuhteet ovat todistettavasti huonot ja eläinsuojelulainsäädäntö kehittymätöntä. Turkistarhauksessa tulee ottaa käyttöön riittävän tilavat, virikkeelliset häkit. Koko vastaus Vasemmistoliitto vastustaa turkistarhausta ja tähtää yhteiskuntaan, jossa turkistarhaus on kielletty. Turkistarhaajille on luotava luopumisjärjestelmä, jolloin turkistarhauksesta voidaan luopua siirtymäajan jälkeen. Tarhojen sukupolvenvaihdoksista on luovuttava tukemalla siirtymistä toiseen elinkeinoon. Vihreät kannattavat yksimielisesti turkistarhauksen kieltämistä Suomessa siirtymäajan jälkeen. Ennen koko maailman kattavaa kieltoa ulkomailla tuotetut turkikset on asetettava tuontikieltoon. Samalla tarhaajien siirtymistä muihin elinkeinoihin on tuettava. […] Maa- ja metsätalousministeriössä on toiminnassa kaksi työryhmää, jotka pohtivat turkistarhauksen kysymyksiä. Vihreiden mielestä työryhmien työtä tulee nopeuttaa ja työryhmien tulee esittää parannuksia eläinten hyvinvointiin ja tarhojen valvontaan. Koko vastaus

8. Panostaako valtio puolueenne mielestä riittävästi koe-eläinten määrän vähentämiseen ja eläinkokeiden vaihtoehtojen kehittämiseen?

Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset
Uuden direktiivin myötä vaihtoehtoisten menetelmien hyväksymismenettelyä pyritään yleisesti tehostamaan ja jäsenvaltioiden edellytetään edistävän niiden käyttöön ottamista. Meidän tulee säilyttää sellaiset voimassa olevat kansalliset säännökset, joiden tarkoituksena on turvata direktiivin säännöksiä korkeampi eläinsuojelun taso. […] Vaihtoehtoiset menetelmät ovat keskustan mielestä tulevaisuutta ja niiden rahoitukseen tulee satsata. Koko vastaus Eläinkokeet tulee korvata muilla vaihtoehdoilla aina kun se on mahdollista. Koe-eläinlainsääntö on juuri uudistettu, ja koe-eläinten suojelu perustuukin periaatteeseen, että eläinten käyttöä on pyrittävä korvaamaan muilla menetelmillä aina kun se on mahdollista. Tiukka ja avoimesti seurattavissa oleva raportointijärjestelmä on kannatettava. Kyllä. Eläinkokeiden minimoimiseksi on kannatettavaa yrittää löytää myös vaihtoehtoisia keinoja tutkia asioita.
RKP SDP Vasemmistoliitto Vihreät
Äskettäin on säädetty uutta lakia joka tulee vähentämään eläinkokeilujen määrää ja vahvistaa vaihtoehtoisten menetelmien käyttöä. Siitä, mikä on riittävä panostus, ei tällä hetkellä ole olemassa varsinaista puolueen linjausta. Hallitusohjelman mukaisesti kuitenkin edistetään eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä, ja pidämme tätä hyvänä suuntana. Ei. Eläinkokeet korvaavien vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien kehittämistä, tukemista ja käytön edistämistä tulisi tehdä aktiivisemmin. Eläinkokeista tulee pyrkiä eroon. Ei. Suomen on ryhdyttävä aktiivisiin toimenpiteisiin koe-eläinten määrän ripeäksi vähentämiseksi ja korvaavien menetelmien käytön lisäämiseksi. […] On laadittava kansallinen ohjelma koe-eläinten käytölle vaihtoehtoisten menetelmien edistämiseksi. […]Julkisen rahoituksen painopiste on muutettava nykyisestä koe-eläintoimintaa voimakkaasti tukevasta käytännöstä kohti vaihtoehtojen kehittämistä ja käyttöönottoa. Myös yrityksille jaettavissa tuissa on huomioitava eläinkokeettomuuden edistäminen. Suomen on toimittava EU-politiikassaan sekä OECD:ssä vaihtoehtomenetelmien validoinnin ja hyväksynnän nopeuttamiseksi. Suomen on myös kiellettävä kädellisten käyttö eläinkokeissa ja työskenneltävä aktiivisesti vastaavan kiellon hyväksymiseksi EU-alueella. Koko vastaus